Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

kleine landschapselementen

info ingrid.olbrechts@buggenhout.be

welkom bij onze dienstverlening

Voor de lijnvormige aanplantingen wordt de betoelaging uitgebreid tot de woongebieden. Onder woongebieden wordt verstaan de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als woongebied, woonuitbreidingsgebied, woongebied met landelijk karakter, woongebied met culturele, historische of esthetische waarde. -

Artikel 13 aanvullen met
ď- het betoelaagde kleine landschapselement niet gedurende tien jaar behouden blijft.Ē
†- Lijst met streekeigen bomen en struiken
Vervang: Carpinus betulus hagbeuk door Carpinus betulus haagbeuk
†Schrap: Ulmus glabra ruwe iep, is gevoelig voor spinkever
Schrap: Ulmus minor gewone iep of gladde iep, is gevoelig voor spinkever.

De aanvragen tot betoelaging worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag bevat:
-††††††††† de naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager
-††††††††† een situeringsplan op schaal 1/10.000 van het object waarvoor toelage wordt aangevraagd; het benodigde planuittreksel daartoe kan bij de Dienst Leefmilieu worden aangevraagd;
-††††††††† een beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden:
  • aanleg/onderhoud
  • haag/heg/houtkant/bomenrij/hoogstamfruitboom/poel
  • voor beplantingsobjecten: lengte/aantallen/plantafstanden/soort of soortensamen-stelling/afmetingen plantgoed
  • voor poelen: oppervlakte, diepte, volume van de uitdieping, voorziene omheining,
  • voorgenomen periode van uitvoering
  • een becijfering van de aangevraagde toelage, volgens de gegevens in artikel 3, 5 en 9.

klik hier om terug te gaan naar Omgeving