Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

sollicitatie onderwijs

Solliciteren voor een tijdelijke aanstelling in een vacante of niet-vacante betrekking in het onderwijs
welkom bij onze dienstverlening

Het Decreet van 27 maart 1991 en wijzigingen betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding is van toepassing.
De kandidaat die een beroep wenst te doen op de voorrangsregeling dient vˇˇr 15 juli bij de inrichtende macht te kandideren bij een ter post aangetekende brief.
Het gemeentebestuur laat het aan de kandidaten over om ook de kandidatuur tegen ontvangstbewijs vˇˇr 15 juli in te dienen bij het:
College van burgemeester en schepenen
Personeelsdienst
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout

Wanneer de betrokken personeelsleden voor de bovengenoemde datum niet te kennen geven een beroep te willen doen op de voorrang dan geldt deze afstand van recht voor een periode van vijf schooljaren. De kandidaat vermeldt zijn bekwaamheidsbewijzen en legt voor de vereiste dienstanciŰnniteit, de dienstattesten voor. De anciŰnniteit wordt vastgesteld op 30 juni voorafgaand aan het schooljaar waarvoor op de voorrang een beroep wordt gedaan. Op het ogenblik van de aanstelling dient de kandidaat te voldoen aan de voorwaarden van artikel 28, ž1, 1░, 2░ en 4░ van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en daarenboven :
1. houder zijn van een bekwaamheidsbewijs voor het ambt (de door de Vlaamse Regering voor het ambt bepaalde bekwaamheidsbewijzen)
2. voldoen aan de bepalingen van de taalwetten ter zake
3. van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt door een attest van goed zedelijk gedrag dat niet langer dan ÚÚn jaar tevoren werd afgegeven
4. voldoen aan de dienstplichtwetten
 
Niemand kan door de inrichtende macht als tijdelijk personeelslid worden aangesteld in strijd met de reglementering inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling (of in strijd met de bepalingen van hoofdstuk IV van het decreet van 8 juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt).

klik hier om terug te gaan naar Gemeentelijke basisschool Buggenhout