Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

afvalcontainers

Er wordt voor een periode met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op het ophalen van afval, een retributie voor het gebruik en ledigen van GFT‑containers en een retributie op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Vanaf 1 januari 2015 worden enkel gele 60l huisvuilzakken met groene opdruk verkocht. Door het intercommunaal voorstel om de retributie voor huisvuilzakken te verhogen naar de prijs van 17.50 euro/rol van 10 zakken worden volgende overgangsmaatregelen voorzien:
- Oude zakken worden nog tot 31 december 2015 aanvaard mits ze voorzien zijn van een zogenaamde diftar-sticker van 0.50 euro.
- Volledige rollen oude huisvuilzakken kunnen enkel gedurende de maand januari 2015 geruild worden voor gele zakken met groene opdruk met een maximum van 1 rol per gezin mits opleg van het verschil aan retributie.

 
welkom bij onze dienstverlening

Belasting en retributies op het ophalen van afval
 
De belasting op het ophalen van afval bedraagt 30 euro per jaar per gezin.
De belasting is eveneens verschuldigd door iedere natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefent, of als hoofd en/of bijkomende activiteit een commerciŽle, industriŽle, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente, op een adres gelegen langs de route die door de ophaaldienst gevolgd wordt.
Indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres woont, is de belasting slechts eenmaal verschuldigd.
De belasting is niet toepasselijk op publiekrechtelijke personen, met uitzondering van deze die een winstoogmerk nastreven.
De belasting ten bedrage van 30 euro/jaar is eveneens verschuldigd door de bewoner(s), huurder(s) of gebruiker(s) van een woning die niet tot hoofdverblijf dient.

 
De retributie voor het gebruik en ledigen van GFT-containers bedraagt 30 euro per container per jaar als u die op 1 januari in uw bezit heeft.

1)        Huisvuil/restafval: 1,75 euro per zak;
2)        Grofvuil: 25,00 euro per aanbieding (op afroep);
3)        GFT-afval: 0,75 euro per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter; 0,25 euro per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter;
4)        PMD: 2,40 euro per rol van 20 zakken;
5)        Voor de volgende fracties worden voor de haalmethode geen retributie geheven: snoeihout, papier en karton, gemengde metalen.Ten einde een sociale correctie in te bouwen voor economisch en sociaal zwakkeren worden er jaarlijks 20 gratis vuilzakken voor restafval ter beschikking gesteld. Volgende burgers komen hiervoor in aanmerking:
-        Gezinnen met een Omnio-statuut zoals gedefinieerd door het Riziv op 1 januari van het betrokken aanslagjaar;
-        Gezinnen waarvan ťťn of meer leden op 1 januari van het betrokken aanslagjaar thuis verzorgd worden met een dagelijkse aanzienlijke hoeveelheid specifiek medisch afval ten gevolge hun behandeling. 
 
Op het aanslagbiljet van de belasting op het ophalen van afval worden belastingplichtigen gewezen op deze sociale correcties.
Indien burgers menen hiervoor in aanmerking te komen bezorgen zij jaarlijks als bewijsstuk respectievelijk een geel klevertje van hun ziekenfonds of een doktersattest van maximaal drie jaar oud aan de financiŽle dienst (1e verdieping) van de gemeente wanneer zij hun gratis vuilzakken wensen af te halen.
 

 
Besluit 141218
klik hier om terug te gaan naar FinanciŽn