Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Volksraadpleging

De gemeentelijke volksraadpleging

Het gemeentedecreet heeft een aantal bepalingen over de “participatie van de burger” aan het gemeentelijk beleid opgenomen. De artikels 205 tot en met 220 handelen over de gemeentelijke volksraadpleging. De concrete procedure is beschreven in de hiernavolgende artikels uit het gemeentedecreet.

welkom bij onze dienstverlening

Aangetekend
Aan het college van burgemeester en schepenen
ACC - Nieuwstraat 2
B-9255 BUGGENHOUT

Buggenhout, ……………………………….. (datum)

Geacht college van burgemeester en schepenen

Op verzoek van de inwoners van de gemeente Buggenhout vragen wij u
in toepassing van artikel 205 t.e.m. 220 van het gemeentedecreet een
volksraadpleging te houden over volgende aangelegenheid:
(beknopte omschrijving van de vraag)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Als bijlage bezorgen wij u een gemotiveerde nota en de stukken die de
gemeenteraad kan voorlichten; met name:
1............................................................
2. ..........................................................
3.............................................................
4............................................................
5............................................................
Eveneens als bijlage vindt u de lijst van de inwoners die het verzoekschrift
hebben ondertekend. Wij bevestigen dat we op de hoogte zijn van artikel 196
van het strafwetboek: “Met opsluiting van vijf tot tien jaar worden gestraft
de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen
en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften
valsheid plegen; hetzij door valse handtekeningen, hetzij door overeenkomsten,
beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of
achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen,
verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.”

Met vriendelijke groet

(handtekening,
geboortedatum, naam en adres van de initiatiefnemers van de volksraadpleging)

Volgende inwoners van Buggenhout verzoeken de gemeenteraad een volksraadpleging te organiseren over volgend onderwerp: …………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………
Naam en voornaam
Adres
Geboortedatum
Handtekeningklik hier voor de volledige tekst
klik hier om terug te gaan naar Burgerforum