Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Erkenning en afstammingErkenningen

Waarop is het wettelijke vermoeden over de afstamming van het kind gebaseerd?
Wat is de wettelijke bepaling van 'Erkenning'?
Wie kan een kind erkennen?

Praktische kant van de zaak; wanneer, waar en wat dien ik mee te brengen om een erkenning te voltrekken?
Erkenning door de moeder
Erkenning door de vader


Bepalende factoren voor de afstamming van een kind

Tijdstip van de verwekking van het kind
Het kind wordt vermoed, behoudens tegenbewijs, te zijn verwekt in het tijdsvak van de 300e tot en met de 180e dag v󳲠de geboortedag en op het tijdstip dat voor hem het gunstigst is, gelet op het onderwerp van de vordering dat het heeft ingesteld of van het verweermiddel dat het heeft voorgedragen. (art. 326 B.W.)
Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar. Het bewijs kan bijvoorbeeld geleverd worden dat de zwangerschap 301 dagen duurde.

Vaststelling van de afstamming
De afstamming van moederszijde
Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is aangeduid (art. 312, §1B.W.)

Hierdoor ontstaat een directe familierechtelijke verhouding tussen het kind en de moeder in de geboorteakte vermeld. Evenwel is de aanduiding van de moeder in de geboorteakte een weerlegbaar vermoeden en kan aldus met alle wettelijke middelen worden betwist.

De afstamming van vaderszijde met toepassing van het wettelijk vermoeden
Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, heeft de echtgenoot van de moeder als vader (art. 315 B.W.)

Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn moeder en na een nieuw huwelijk van deze heeft de nieuwe echtgenoot tot vader (art. 317 1° B.W.). Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn. De betwisting behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft hierover geen enkel beoordelingsrecht.


De afstamming - de erkenning (algemeen)

Omschrijving
De erkenning is een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap. De erkenning door de vader of moeder wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand in een erkenningsakte vastgelegd. De erkenning gebeurt zonder bijstand van getuigen en brengt geen kosten met zich mee.
De erkenning kan ook geschieden ten gunste van een verwekt kind dan wel van een overleden kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten.


Wie kan een kind erkennen?
Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toesteming van de moeder is vereist zolang het kind minderjarig is. Het kind zelf moet vanaf 15 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.
Een gehuwde man moet echter zijn erkenning ter homologatie voorleggen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van het kind. De aanvraag tot homologatie kan alleen door een advocaat worden ingediend.

Een kind van een gehuwde vrouw kan in sommige gevallen met machtiging van de rechtbank door een andere man dan de echtgenoot van de moeder erkend worden. Deze machtiging moet door een advocaat aangevraagd worden bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind.

Vermits door de verplichte aanduiding van de moeder in de geboorteakte het weerlegbaar vermoeden van de moederlijke afstamming is vastgelegd, zal de erkenning door de moeder slechts geschieden in het uitzonderlijk geval van anonieme bevalling in het buitenland of het ontbreken van de geboorteakte.

Rechtsbekwaamheid van de erkenner: er is geen beperking inzake rechtsbekwaamheid van de erkenner. Het volstaat dat de erkenner over het nodige onderscheidingsvermogen beschikt om zijn feitelijke toestemming te geven. De erkenning is immers een persoonlijke rechtshandeling waarvoor geen vertegenwoordiging mogelijk is en waarbij geen bijstand kan worden verleend.


Praktische details

Wanneer een kind erkennen?
Een erkenning is niet termijngebonden en kan zowel gebeuren v󳲠de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte en zelfs na het overlijden van het kind, indien dit afstammelingen heeft nagelaten.
Indien de erkenning niet is geschied in de geboorteakte, kan zij geschieden bij authentieke akte, met uitsluiting van het testament. (art. 327 B.W.)

Waar een kind erkennen?
U kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente in Belgi련noch woonplaats, noch geboorteplaats van het kind of ouders zijn bepalend)

Welke documenten moet je voorleggen bij de erkenning?
Volgende documenten breng je mee:

  • de identiteitskaarten van de moeder van het kind en van de erkenner

  • een recent afschrift van de geboorteakte van het kind.

  • bij een erkenning v󳲠de geboorte ook nog een doktersattest waarin bevestigd wordt dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.


De afstamming - de erkenning door de moeder

Ontvankelijkheid
Indien de naam van de moeder niet in de geboorteakte is vermeld of bij ontstentenis van een geboorteakte, kan zij het kind erkennen (art. 313 §1 B.W.)
De erkenning is niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de moeder, die de erkenningsverklaring wil afleggen, en de vader van het kind een huwelijksbeletsel bestaat waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen (art. 313 §2 B.W.)

Kennisgeving aan de echtgenoot
Indien de moeder gehuwd is en een kind erkend dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning worden medegedeeld aan de echtgenoot (art. 313 §3 B.W.).
De kennisgeving moet gebeuren binnen de 3 dagen na de erkenning.

Deze kennisgeving gebeurt door de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door de Belgische notaris, die de erkenningsakte heeft opgemaakt. Indien de erkenningsakte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of door een Belgische notaris wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het kind of diens wettelijke vertegenwoordiger (art. 313 § 3 B.W.)

Totdat de kennisgeving of betekening heeft plaatsgehad kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de vader en de kinderen geboren uit diens huwelijk met de erkennende moeder of geadopteerd door beide echtgenoten. De kennisgeving of betekening heeft geen terugwerkende kracht.

Mededeling
Na de vaststelling van de moederlijke afstamming door erkenning wordt:
-->aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind afschrift gezonden van de erkenningsakte
-->de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind medegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind
-->de erkenning medegedeeld aan de dienst bevolking van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren.


De afstamming - de erkenning door de vader

Ontvankelijkheid
Wanneer het vaderschap niet vaststaat op grond van vermoeden van vaderschap kan de vader het kind erkennen (art. 319 §1 B.W.)
De vader kan het kind niet erkennen , wanneer uit die erkenning een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem en de moeder waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Toestemming:

voor de erkenning van een meerderjarig kind of van een ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van het meerderjarig kind of van het ontvoogde minderjarig kind.
voor de erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind is de voorafgaande toestemming vereist van de moeder van het kind. Bovendien is de voorafgaande toestemming van het kind vereist, indien het de volle leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. (bij gebreke van toestemming wordt de zaak bij gewoon verzoekschrift aanhangig gemaakt bij de vrederechter van de woonplaats van het kind)
voor de erkenning van een niet-ontvoogd minderjarig kind, waarvan de moeder onbekend of overleden is dan wel in de onmogelijkheid verkeert haar wil te kennen te geven, is de voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dat de volle leeftijd van 15 jaar heeft bereikt geen essenti묥 voorwaarde, behoudens het recht van de wettelijke vertegenwoordiger om zich daartegen te verzetten bij de rechtbank.
Deze erkenning moet wel aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, en aan het kind zelf, indien het 15 jaar is en niet in de erkenning heeft toegestemd, ter kennis worden gebracht
Binnen de 6 maanden kunnen de wettelijke vertegenwoordiger en het kind bij gewoon verzoekschrift de vernietiging van deze erkenning vragen aan de rechtbank van eerste aanleg.
Pas 6 maanden na de kennisgeving wordt deze erkenning definitief en heeft ze uitwerking.

Erkenning door een gehuwde man
Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning bovendien bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. De echtgenote van de verzoeker dient in het geding betrokken te worden.
De erkenning wordt definitief vanaf de inschrijving van het vonnis van homologatie in de rand van de erkenningsakte en heeft uitwerking vanaf de datum van het verzoekschrift. (art. 319 bis)

De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van erkenning heeft opgemaakt, is gehouden daarvan binnen 3 dagen kennis te geven aan de echtgenoot van de erkenner (art. 62 §3 B.W.)

Mededeling van de erkenning
Na de vaststelling van de vaderlijke afstamming door erkenning wordt:
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van het kind afschrift gezonden van de erkenningsakte
de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind medegedeeld aan de vrederechter van de verblijfplaats van het kind
de erkenning medegedeeld aan de dienst bevolking van de woonplaats van het kind om de nieuwe vorm van afstamming in de bevolkingsregisters te noteren.