Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

NaamgevingDe Naamgeving

Hoe bepaalt men de familienaam en wat zijn de uitzonderingen op deze regels?
Naamsverandering
Praktische verloop van een naamsverandering
De voornaam


Toekenning van de naam

1. Afstamming van vaderszijde en moederszijde:
Het kind wiens afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, draagt de naam van de vader, behalve wanneer de man gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk bij een andere vrouw dan zijn echtgenote is verwekt (art. 335 ß1 B.W)

Gevallen:

Het kind geboren tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding draagt respectievelijk de naam van de echtgenoot of van de gewezen echtgenoot.
Het kind geboren uit een ongehuwde moeder of wiens huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden draagt de naam van de vader als deze voor de geboorte of in de geboorteakte het kind erkend heeft.

2. Afstamming alleen van moederszijde:

Het kind wiens afstamming enkel langs moederszijde vaststaat, draagt de naam van de moeder (art. 335 ß2 B.W.)

Gevallen:

Het kind geboren uit een ongehuwde moeder of wiens huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden draagt de naam van de moeder.
Het kind geboren uit een gehuwde moeder wiens echtgenoot meer dan 300 dagen is verdwenen en mits de overlegging van het vonnis van afwezigheidsverklaring, draagt de naam van de moeder

3. Afstamming van moederszijde met erkenning in de geboorteakte door een gehuwde man

Het kind geboren uit een ongehuwde moeder of wiens huwelijk meer dan 300 dagen is ontbonden en erkend in de geboorteakte door een gehuwde man draagt de naam van de moeder.

4. Erkenning door de vader nadat de geboorteakte is opgesteld

Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam onveranderd die van de moeder tenzij de moeder en de erkenner in de erkenningsakte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen.


Naamswijziging

welke zijn de wetmatige redenen om over te gaan tot een naamswijziging?

 • Wijziging van de naam door wilsuiting van de ouders
  De ouders kunnen samen, of een van hen, indien de andere overleden is, in een door de ambtenaar van de burgerlijke stand (van de woonplaats, de geboorteplaats of plaats van erkenning) opgemaakte akte verklaren dat het kind de naam van de vader zal dragen (na de eventuele toestemming van de echtgenote van de vader bij erkenning buiten het huwelijk).
  Voorwaarden: de verklaring moet gebeuren binnen het jaar na de dag van kennisname van de vaststelling van de afstamming en vůůr de meerderjarigheid of de ontvoogding van het kind.

 • door adoptie of volle adoptie
  De naamsverandering als gevolg van een adoptie of volle adoptie heeft uitwerking vanaf de dag van de adoptieakte (adoptieakte door vrederechter of notaris) of van de nederlegging van het verzoekschrift (bij toestemmingsweigering) na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand van het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest dat de adoptie homologeert of uitspreekt.

 • Naamsverandering door koninklijk besluit
  De koning staat de naamsverandering toe als hij van oordeel is dat het verzoek op ernstige redenen steunt en geen verwarring geeft noch schade aan de verzoeker of derden.


Praktische verloop van de naamswijziging

 • De betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger dient het schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de Minister van Justitie:
  Ministerie van Justitie
  Dienst Naamwijzigingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  tel.: 02-542 67 03

 • De dienst naamswijzigingen laat u weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten u dient op te sturen

 • U moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen

 • Het Koninklijk Besluit waarbij de naamswijziging wordt toegestaan wordt in het Belgisch staatsblad bekend gemaakt. Iedere belanghebbende kan verzet aantekenen binnen de 60 dagen

 • Indien geen verzet is aangetekend, wordt het K.B. waarbij de naamverandering wordt toegestaan definitief binnen 60 dagen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

 • De begunstigde zendt of overhandigt een afschrift van het K.B. of een uittreksel binnen 60 dagen na de registratie tegen ontvangstbewijs aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:
  -van de geboorteplaats van de begunstigde of ťťn van de begunstigden
  -van de verblijfplaats indien de begunstigde niet in BelgiŽ is geboren
  -van het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in BelgiŽ is geboren of woonachtig is.
  Deze termijn is strikt bindend. Zoniet moet de procedure worden overgedaan

 • Binnen 15 dagen na de toezending of terhandstelling van het afschrift of uittreksel uit het K.B. schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte van dat besluit over in het geboorteregister of bijgevoegd register. Van de overschrijving wordt melding gemaakt op de kant van de akten van de burgerlijke stand van de begunstigde en op de akten van de kinderen geboren na het verzoek.

 • de ambtenaar van de burgerlijke stand geeft melding van de overschrijving aan de minister van Justitie en aan de ambtenaren van de burgerlijke stand die een kantmelding moeten maken

Rechtskracht van de naamwijziging

De naamsverandering heeft gevolg vanaf de dag van de overschrijving voor begunstigde en zijn minderjarige kinderen tot wie het verzoek is uitgebreid en de kinderen geboren na de indiening van het verzoek.


De familienaam naar buitenlands recht

Welke regels ?
De naam als element van de staat van de persoon wordt beheerst door het persoonlijk statuut. Hieruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de wetgeving van de staat waarvan het kind onderdaan is moet toepassen bij de vasstelling van de naam in de geboorteakte (omzendbrief Min. Just. 5/12/1984).
Indien evenwel moeilijkheden optreden om de naam te bepalen bij gebreke van documentatie over de toe te passen vreemde wetgeving, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand de Belgische wet toepassen om de naam van het kind vast te stellen. Naderhand kan, wanneer de vreemde wet met zekerheid gekend is, door de betrokkene een vordering ingesteld worden (niet kosteloos) tot verbetering bij vonnis of een verzoek tot de procureur des konings worden gericht om de geboorteakte door zijn tussenkomst (kosteloos) te laten verbeteren door de rechtbank.

Uitzondering
De erkende vluchtelingen die in BelgiŽ hun woonplaats hebben worden door de Belgische wet beheerst.


De voornaam

De keuze van de voornaam

De keuze van de voornaam behoort toe aan beide echtgenoten. In geval van betwisting tussen beide ouders kunnen de ouders zich tot de Jeugdrechtbank wenden bij toepassing van art. 373 B.W.
De ambtenaar van de burgerlijke stand mag evenwel in de geboorteakte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring of het kind of derden kunnen schaden. (art. 1 wet 15 mei 1987).

De beoordelingsbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt beperkt door de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Bovendien is de procureur des Konings gehouden jaarlijks de registers na te zien en kan hij bij deze gelegenheid ook beroep instellen tegen ten onrechte ingeschreven voornamen.

Verandering van voornaam

 • De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger dient het schriftelijk en gemotiveerde verzoek in bij de Minister van Justitie. De minister kan de voornaamsverandering toestaan indien de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet kunnen schaden.
  Ministerie van Justitie
  Dienst Naamwijzigingen
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
  tel.: 02-542 67 03

 • De dienst naamswijzigingen laat u weten of de voornaamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten u dient op te sturen.

 • U moet zich schriftelijk akkoord verklaren met de verschuldigde kosten en de vereiste documenten opsturen

 • De vergunning tot voornaamsverandering bij Ministerieel Besluit wordt bij ter post aangetekende brief aan de verzoeker ter kennis gesteld.

 • De betrokkene zendt of geeft, tegen ontvangstbewijs en binnen 60 dagen na de registratie, een afschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:
  --> van de geboorteplaats als begunstigde in BelgiŽ is geboren
  -->van de woonplaats wanneer de begunstigde niet in BelgiŽ is geboren
  -->van het eerste district van Brussel indien de begunstigde niet in BelgiŽ is geboren noch er zijn verblijfplaats heeft
  De vergunning wordt als niet bestaande beschouwd bij het niet respecteren van die termijn van 60 dagen.

  Binnen de 15 dagen na ontvangst van het afschrift schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het beschikkend gedeelte over in het geboorteregister of het bijgevoegd register.

  Een kantmelding gebeurt aan alle akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de begunstigde en op de akten die betrekking hebben op zijn/haar kinderen geboren na de datum van het verzoek

 • de verandering van de voornamen heeft gevolg op de dag van de overschrijving.