Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Huwen - wetgeving en stelselsHuwelijken

Aangifte van de huwelijksbelofte

Waar en wanneer doet u aangifte van de Huwelijksbelofte?
Wie doet de aangifte van de Huwelijksbelofte en wat dient men bij zicht te hebben?
akte van aangifte

Huwelijksplechtigheid

Wie kan wel en niet huwen?
wanneer kan ik huwen?
Wat mag, moet en kan tijdens de plechtigheid?

Huwelijksvermogensstelsel

Soorten vermogensstelsels: Het wettelijk stelsel.
Soorten vermogensstelsels: Het stelsel van de scheiding der goederen.
Soorten vermogensstelsels: Het stelsel van de algemene gemeenschap van goederen.
Viering van jubilea en eeuwelingen

Aangifte van de Huwelijksbelofte

Wanneer en waar doet u de aangifte?

Minstens 6 weken en maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum doet u aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar 驮 der aanstaande echtegenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, en dit op het ogenblik van de aangifte.
Uitz: Indien geen van beide aanstaande echtgenoten een inschrijving heeft in de vermelde registers, of indien de actuele verblijfplaats niet met deze inschrijving om gegronde redenen overeenstemt kan de aangifte gebeuren in de actuele verblijfplaats. (gegronde redenen zijn: schippers, langdurig zieken in ziekenhuis,… Geen gegronde redenen zijn: toeristisch verblijf, prijs,…)

Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in Belgi렺ijn ingeschreven doen de aangifte in de laatste gemeente van inschrijving of de inschrijvingsplaats van bloedverwanten t/m 2e graad of hun geboorteplaats in Belgi력n bij ontstentenis bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

In dit laatste geval kunt u natuurlijk ook in het buitenland huwen. In dit geval worden de huwelijksformaliteiten van het vreemd land gevolgd. De huwelijksakte moet voorgelegd worden voor registratie aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats. Een Belg kan, indien gewenst, deze akte laten overschrijven in de registers.

Wie doet de aangifte?

De aanstaande echtgenoten kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts 驮 partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een volmacht van de andere partner en een fotocopie van de identiteitskaart van de partner die afwezig is.

Wat brengt u mee?
Bij de huwelijksaangifte legt u volgende documenten voor:
--> Identiteitskaarten van de toekomstige partners
--> Een getuigschrift van woonst mee (af te halen bij de bevolkingsdienst van uw woonplaats). Dit vermeldt naast de betrokken identiteit ook het huidig adres, de nationaliteit en uw burgerlijke stand. Het bewijs van woonst of vervangende documenten mogen op de dag van het huwelijk niet ouder zijn dan 6 maanden.
--> Vreemde documenten vraagt u zelf aan in het buitenland. Deze moeten gelegaliseerd worden. Het is aangeraden vooraf contact te nemen met de Burgerlijke stand, dienst Huwelijken van uw gemeente. De eensluidend verklaarde afschriften van de geboorteakten mogen op de dag van het huwelijk niet ouder zijn dan 1 jaar.

Akte van aangifte

De ambtenaar van de Burgerlijke stand van de huwelijksplaats maakt een akte van aangifte op. Het huwelijk mag niet worden voltrokken voor de 14e dag na het opmaken van de akte van aangifte van het huwelijk.
Deze aangifte is 6 maanden geldig na de 14e dag na de aangifte. Na 6 maanden moet een nieuwe aangifte gebeuren. De Procureur des Konings kan om gewichtige redenen deze termijn van 6 maanden verlengen.


Huwelijksplechtigheid

Wie kan wel en niet huwen?

Belgen:

-->Men kan huwen vanaf de leeftijd van 18 jaar. De opheffing van de leeftijdsvereiste kan gebeuren door de jeugdrechtbank enkel om gewichtige redenen. Hiertoe moet u een verzoekschrift richten aan de jeugdrechtbank.

Het huwelijk is verboden:
-->tussen alle bloedverwanten in de rechte opgaande en neerdalende lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn (art. 161 B.W.)
-->in de zijlijn tussen broer en zuster en de aanverwanten in dezelfde graad (art. 162 B.W.)
-->tussen oom en nicht, tante en neef (art. 163 B.W.) De koning kan evenwel het verbod opheffen
-->tussen de adoptanten en de geadopteerde of zijn afstammelingen
-->tussen de geadopteerde en de echtgenoot van de adoptant en, omgekeerd, tussen de adoptant en de echtgenoot van de geadopteerde
-->tussen de adoptieve kinderen van eenzelfde adoptant (ontheffing door de Koning)
-->tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant (ontheffing door de Koning)
-->Het huwelijksverbod, gesteld in nrs. 1 t/m 3 geldt eveneens voor ten volle geadopteerde kinderen ten overstaande van hun oorspronkelijke familie.

Vreemdelingen:

De wetgeving van het betrokken land wordt gevolgd, voor zover deze niet in strijd is met de Belgische wetgeving.

Wanneer kunt u huwen?

Het huwelijk wordt voltrokken tussen de 14e dag na de aangifte en binnen de 6 maanden na de termijn van 14 dagen na de aangifte. Nadien moet u een nieuwe aangifte doen. De procureur de Konings kan om gewichtige redenen vrijstelling verlenen van de aangifte of de wachttijd. Hij kan ook een verlenging van de termijn van 6 maanden toestaan.
De vroeger geldende wachttijd van 300 dagen na de ontbinding van een huwelijk voor de vrouw om een nieuw huwelijk aan te gaan, is opgeheven.

De voltrekking van het huwelijk geschiedt in het openbaar voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand die de aangifte heeft opgemaakt.

Wat mag, moet en kan tijdens de plechtigheid?

De partijen moeten vergezeld zijn van 2 getuigen, bloedverwanten of geen bloedverwanten. De getuigen moeten 18 jaar oud zijn.
De ambtenaar van de burgerlijke stand doet voorlezing van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten.

Hij ontvangt van elke partij, de ene na de andere, de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten.

Hij verklaart, in de naam van de wet, dat zij door de echt zijn verbonden en maakt daarvan onmiddellijk akte op. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

Er is geen huwelijk wanneer, ondanks de gegeven formele toestemming tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens 驮 van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.


Huwelijksvermogensstelsel

Welke stelsels voorziet de wet?
De echtgenoten kunnen gedurende het huwelijk schulden aangaan, goederen kopen en erven, inkomsten genieten, enz. Het zal allemaal op een bepaalde wijze tussen hen verdeeld worden
Het huwelijksvermogensrecht bepaalt welk goed van wie is. Is een bepaald goed van beide echtgenoten gemeenschappellijk of van de echtgenoten afzonderlijk?

Het huwelijkscontract is slechts een notari묥 akte waarin de aanstaande echtgenoten kiezen voor een bepaald vermogensstelsel. Indien dit contract niet is afgesloten volgen beide partners het wettelijk stelsel. In het huwelijkscontract kunnen de echtgenoten de regels van een bepaald stelsel aanpassen aan de eigen bijzondere situatie. Evenwel zijn er een aantal onveranderlijke regels
(bv. verkopen van de gezinswoning vereist de toestemming van de andere partner, iedere echtgenoot moet naar eigen vermogen bijdragen in de lasten van het huwelijk

het wettelijk stelsel


Het wettelijk stelsel onderscheidt de goederen in 3 vermogens:
-->eigen vermogen van de man
-->eigen vermogen van de vrouw
-->gemeenschappelijk vermogen

Eigen goederen zijn:

alle goederen die men bezit v󳲠het huwelijk. B.v. auto, spaarrekening, grond door de vrouw aangekocht v󳲠het huwelijk
de schulden die men v󳲠het huwelijk al had
alle goederen verworven via nalatenschap of schenking

Gemeenschappelijke goederen zijn:

Alle inkomsten: zowel beroepsinkomsten als inkomsten uit eigen goederen
Alle goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigen zijn van 驮 der echtgenoten (b.v. tijdens huwelijk aangekochte meubelen …)

Bestuur van de goederen:

Elke echtgenoot is baas over zijn eigen goederen (uitz. de gezinswoning). Het gemeenschappelijk vermogen wordt gemeenschappelijk beheerd. Dagdagelijkse handelingen kunnen de echtgenoten individueel stellen, belangerijke handelingen moeten beide echtgenoten samen doen (bijvoorbeeld aankoop woning, lening …)

Verhaalbaarheid der schulden:

In het wettelijk stelsel wordt vermoed dat alle goederen gemeenschappelijk zijn, evenals de schulden. Voor gemeenschappelijke schulden kunnen gemeenschappelijke goederen maar ook de eigen goederen aangesproken worden met andere woorden ook de goederen van de echtgenoot die niet meetekende kunnen aangeslagen worden voor gemeenschappelijke schulden.

Huwelijkscontract:

In het huwelijkscontract kunnen echtgenoten een opsomming geven van de eigen goederen op het ogenblik van het aangaan van het huwelijk. In het huwelijkscontact kan de langstlevende echtgenoot worden bevoordeligd t.o.v. de andere erfgenamen:

Als er geen kinderen zijn, komt het gemeenschappelijk vermogen volledig en in volle eigendom toe aan de langstlevende echtgenoot.

Als er kinderen zijn wordt het gemeenschappelijk vermogen in 2 gelijke delen verdeeld (helft echtgenoot, helft kinderen). De echtgenoot behoudt het vruchtgebruik.
Via het huwelijkscontract kan je bepalen:
-->dat de langstlevende meer dan de helft krijgt
-->dat de langstlevende alles krijgt
-->dat de langstlevende bepaalde voorafname (bv. woonhuis en meubelen) mag doen v󳲠de verdeling.
-->Een huwelijkscontract kan worden veranderd of opgemaakt tijdens het huwelijk.

het stelsel van de scheiding van goederen


Dit stelsel kent 2 vermogens:
--> het vermogen van de man
--> het vermogen van de vrouw.
Dit stelsel biedt een bijna volledige financi묥 onafhankelijkheid tussen de echtgenoten. Goederen waarvan geen facturen bestaan, of waarvan men op geen andere manier kan bewijzen dat ze eigen zijn, worden verondersteld de echtgenoten voor de helft in onverdeeldheid toe te behoren.

De meest voorkomende aanpassing van dit stelsel is de clausule van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten. D.w.z. dat tijdens het huwelijk het stelsel van scheiding van goederen telt en dat bij de ontbinding van het huwelijk (overlijden of echtscheiding) de vermogens van beide partners in evenwicht gebracht worden. De partner wiens vermogen het meest gegroeid is, betaalt de helft van het verschil aan de andere partner.

het stelsel van de alg. gemeenschap van goederen.


Alles in dit stelsel is gemeenschappelijk tussen de echtgenoten (behoudens de strikt persoonlijke goederen). Ongeacht de wijze waarop de goederen zijn verkregen zullen zij steeds voor de gelijke helft toebehoren aan beide echtgenoten.


Viering van jubilea en eeuwelingen


Soorten vieringen
-->Goud 50 jaar
-->Diamant 60 jaar
-->Briljant 65 jaar
-->Platina 70 jaar
-->Radium 75 jaar

De viering gebeurt enkel op vraag van de betrokkene of hun familie.

Minimum 2 maanden v󳲠de datum van de viering neemt u contact op met de Dienst Bevolking, bureau huwelijken of met een dienstencentrum.

100- en 100-en meer-jarigen

Indien de verplaatsing te moeilijk is: thuis op afspraak
Aan de jubilarissen wordt een receptie aangeboden. Bovendien ontvangen zij hun foto en een geschenk vanwege het Stadsbestuur en een aandenken vanwege het Koninklijk paleis.

Eeuwelingen-vieringen
Zes weken v󳲠de verjaardag neemt de dienst Bevolking, bureau huwelijken contact op met de jarige. Indien de viering gewenst is wordt een datum afgesproken en maakt men een dossier op met een korte levensschets .
De viering gebeurt:

ofwel in het stadhuis
ofwel bij de gevierde thuis of in de instelling
Naast een receptie aangeboden in het stadhuis ontvangen de 100-jarigen vanwege het stadsbestuur een geschenk en van het Koninklijk Paleis een gesigneerde foto van het Koningspaar.

De 100 en meer-jarigen ontvangen van het stadsbestuur een ruiker bloemen en van het Koninklijk Paleis een bloemstuk of fruitmand. De 100 en 105-jarigen ontvangen bovendien een foto van zichzelf.