Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

EchtscheidingWanneer kan men scheiden op 'grond van feiten'?
Wanneer kan men scheiden met 'onderlinge toestemming'?
Waneer kan men scheiden op grond van 'feitelijke scheiding'?

Wat is scheiding van bed en tafel?
Vanaf wanneer geldt de scheiding?
Waar verblijven de kinderen tijdens de echtscheidingsprocedure?
Op grond van feiten

De wetgever aanvaardt als grond voor een echtscheiding op grond van feiten overspel, gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen. Wat dit betreft oordeelt de rechter of de aangevoerde feiten bewezen zijn en een beledigend karakter hebben. De tussenkomst van een advocaat is steeds vereist.

Op grond van onderlinge toestemming

Hierbij dienen geen bezwarende feiten te worden bewezen. Er is dus ook geen sprake van schuld bij geen van de partijen. De wetgever heeft wel bepaald dat men minstens 20 jaar moet zijn en minstens 2 jaar gehuwd om door onderlinge toestemming uit de echt te kunnen scheiden.
De partijen werken onder elkaar een regeling uit betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen. Wanneer een verdeling van onroerende goederen moet gebeuren, is de tussenkomst van een notaris noodzakelijk.
Indien er kinderen zijn, moet een regeling worden uitgewerkt betreffende bezoekrecht of co-ouderschap, terwijl ook de onderhoudsbijdrage voor de kinderen moet worden vastgelegd. In voorkomend geval kan een uitkering tussen echtgenoten worden afgesproken.
Indien beide echtgenoten over een twistpunt geen akkoord kunnen vinden, is een echtscheiding door onderlinge toestemming niet mogelijk.
Behalve voor de verdeling van onroerende goederen is in principe geen tussenkomst van een notaris of advocaat nodig. In dit geval wenden beide partijen zich rechtstreeks tot de burgerlijke griffie van een rechtbank van eerste aanleg naar keuze. Tenzij er zich onvoorziene problemen voordoen, zullen beide partijen tweemaal samen moeten verschijnen voor de rechtbank en mag men uitspraak verwachten binnen de 6 maanden na de indiening van het verzoekschrift.

Op grond van feitelijke scheiding

De feitelijke scheiding dient langer dan 2 jaar te duren voor ze in aanmerking komt als grond voor een scheiding. Deze 2 jaar moet worden bewezen. Dit kan door de aparte inschrijving in de bevolkingsregisters. Ook bij deze procedure is een advocaat nodig.

Scheiding van tafel en bed

Dit is een soort van beperkte scheiding: De huwelijksovereenkomst wordt niet ontbonden , enkel de plicht tot samenwonen stopt. Op vlak van vermogen is er een vereffening zoals bij een gewone echtscheiding.
Na 3 jaar kan elk der echtgenoten de omzetting vragen naar echtscheiding.


Wanneer heeft de echtscheiding rechtskracht?

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt van kracht zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen. Dit is voor een echtscheiding met onderlinge toestemming 1 maand na de uitspraak en voor echtscheiding op grond van feiten of feitelijke scheiding 1 maand na de betekening van het vonnis aan de tegenpartij. De echtscheiding heeft rechtskracht tegenover derden vanaf de datum van overschrijving van het vonnis of arrest in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats. Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft binnen de maand nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De overschrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek.

De plaats van de kinderen binnen de echtscheidingsprocedure

Hoewel een echtscheiding een regeling is tussen echtgenoten, zijn er ook vaak kinderen in betrokken wiens rechten ook moeten gevrijwaard blijven. Er zal dan ook een regeling worden uitgewerkt voor het bezoekrecht, co-ouderschap en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen. In tegenstelling tot vroeger wordt niet meer gesproken over het hoederecht van de ene ouder en het bezoeksrecht van de andere. Beide ouders blijven samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Wel zal worden vastgesteld welke ouder de materiŽle bewaring (de hoofdverblijfplaats) heeft over het kind. De andere ouder heeft dan recht op contact met het kind. Dit is vergelijkbaar met het bezoekrecht. Ook belangrijk om weten is dat de grootouders eveneens recht krijgen op persoonlijk contact.
Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt dit door de partners zelf geregeld, eventueel bijgestaan door een advocaat of notaris. De rechter zal oordelen of de rechten van het kind niet miskend zijn en of de voorgestelde regeling een realistische oplossing is voor de opvoeding en ondersteuning van de kinderen.
Bij een echtscheiding op grond van feiten of feitelijke scheiding zal de rechter beslissen. Tijdens de procedure, dus vůůr het echtscheidingsvonnis is uitgesproken, zal, in geval van betwisting, de voorzitter van de rechtbank, zetelend in kort geding, de nodige beslissingen nemen
Sedert de nieuwe echtscheidingswet beschikken kinderen over "hoorrecht". D.w.z. dat de rechter de minderjarige kinderen kan oproepen voor een gesprek. Dit hoeft niet in de rechtbank te zijn maar kan gebeuren op elke plaats die de rechter geschikt acht. De minderjarige kan dit gesprek weigeren. Het kind kan ook zelf een onderhoud met de rechter vragen. Indien de rechter dit niet nodig acht moet hij dit grondig motiveren.