Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

AdoptieAdoptie

Wat zijn de vereisten waar een adoptant aan moet voldoen om te kunnen adopteren?
Waaraan moet een kind voldoen om geadopteerd te kunnen worden?

Wat zijn de gevolgen van een adoptie en vanaf wanneer zijn ze van kracht?
Hoe dient een adoptie praktisch te verlopen?

Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen van een buitenlands adoptie?
Hoe dient een buitenlandse adoptie praktisch te verlopen?

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om als adoptiedienst herkend te worden?

De definitie, vereisten ťn gevolgen van een 'volle adoptie'

Herroeping van een adoptie


Vereisten

Leeftijd

 • de adoptant moet minimum 25 jaar zijn

 • de adoptant moet 15 jaar ouder zijn dan de geadopteerde

 • de adoptant moet meerderjarig en slechts 10 jaar ouder zijn dan de geadopteerde als het een kind of een adoptief kind is van de (overleden) echtgenoot van de adoptant.

Toestemming

 • de mede-echtgenoot moet aan de andere echtgenoot toestemming geven tot een adoptie of om geadopteerd te worden.

 • voor een minderjarige en een onbekwaamverklaarde is de toestemming van de vader en de moeder of de familieraad nodig.

 • De ouders kunnen samen verklaren, bij het geven van hun toestemming, dat zij een derde machtigen een adoptant te kiezen en hen in de adoptieprocedure te vertegenwoordigen.

 • een kind van 15 jaar moet zelf toestemmen in de adoptie.

 • binnen de eerste 2 maanden na geboorte van het kind kunnen ouders of de familieraad hun toestemming geven tot adoptie.

 • twee adoptanten van een zelfde kind moeten echtgenoten zijn.


Nieuwe adoptie

Bij een herroeping van een adoptie of het overlijden van adoptant(en), die geadopteerd of ten volle geadopteerd heeft (hebben), is tijdens de minderjarigheid van de geadopteerde een nieuwe adoptie mogelijk.
Na een herroeping van een adoptie t.o.v. een van de adopterende echtgenoten kan de geadopteerde opnieuw geadopteerd worden door de nieuwe echtgenoot van de adoptant ongeacht de leeftijd van de geadopteerde.


Vereisten

De toelaatbaarheid en de inhoudelijke voorwaarden van een adoptie worden bepaald hetzij door het persoonlijk statuut van de geadopteerde of adoptant of door de Belgische wet al naargelang het kind minder dan 15 jaar of 15 jaar of meer is.

a. kind is minder dan 15 jaar

Het persoonlijk statuut van de adoptant bij adoptie tussen vreemdelingen en tussen Belgen en vreemdelingen.
De Belgische wet staat de adoptie toe als aan de volgende voorwaarden samen is voldaan:

 • er meer dan een adoptant is

 • de adoptanten van verschillende nationaliteit zijn

 • hun persoonlijke statuut de adoptieve afstamming erkent.

Als het persoonlijk statuut van de adoptant of van minstens 1 adoptant de adoptie niet erkent en voldaan is aan de 2 volgende cumulatieve voorwaarden:

 • geadopteerde is in BelgiŽ geboren of verblijft regelmatig in BelgiŽ sedert meer dan 2 jaar.

 • de adoptant(en) sedert ten minste 5 jaar gewoonlijk regelmatig en ononderbroken in BelgiŽ verblijft ( ven).

In dit geval is een volle adoptie niet mogelijk.

b. kind is 15 jaar of meer

Het persoonlijk statuut van de adoptant en geadopteerde bij adoptie tussen vreemdelingen en tussen vreemdelingen en Belgen

c. ongeacht de leeftijd van de geadopteerde

Het persoonlijk statuut van de geadopteerde als dit statuut nadere regels heeft voor de toestemming tot adoptie of volle adoptie en de personen aanwijst die bevoegd zijn om toestemming te geven.


Gevolgen van de adoptie

De gevolgen van de adoptie tussen vreemdelingen of tussen Belgen en vreemdelingen, verkregen in BelgiŽ of in het buitenland, worden in BelgiŽ bepaald door de wet die de toelaatbaarheid heeft bepaald.

De adoptie heeft uitwerking..

--> vanaf de dag waarop de adoptieakte is opgemaakt door de notaris of door vrederechter
--> of vanaf de dag van de neerlegging van het verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de adoptanten (adoptie minderjarige).


Naam van de geadopteerde

een enkele naam:

 • de naam van de adoptant

 • de naam van de echtgenoot bij een adoptie door gehuwden

 • de naam van de overleden man bij een adoptie door een weduwe

een dubbele naam:

 • de naam van de geadopteerde met toevoeging van de naam van de adoptant

 • de naam van de geadopteerde met toevoeging van de naam van de echtgenoot bij een adoptie door gehuwden.

 • de naam van de geadopteerde met toevoeging van de naam van de overleden man bij een adoptie door een weduwe

De naam van de geadopteerde blijft ongewijzigd:

 • als de naam van de geadopteerde en de adoptant dezelfde zijn

 • als de geadopteerde meerderjarig is, kan zijn naam ongewijzigd blijven

 • als een vrouw het kind van haar echtgenoot adopteert

Naam van de afstammelingen van de geadopteerde
De wettige afstammelingen van een geadopteerde volgen de naamswijziging van de geadopteerde, zelfs als zij voor de adoptie geboren zijn.
De meerderjarige wettige afstammelingen van een geadopteerde kunnen voor zichzelf en hun kinderen vragen dat hun naam ongewijzigd blijft. Zij moeten dit bij verzoekschrift aan de rechtbank die de homologatie van de adoptieakte behandeld, aanvragen.

Voornamen van de geadopteerde
De partijen kunnen aan de rechtbank vragen de voornamen van de geadopteerde te wijzigen.

Adellijke titels
De adoptie heeft van rechtswege geen adelrechterlijke gevolgen.

Ouderlijk gezag

 • De adoptant heeft het ouderlijk gezag over de geadopteerde zoals het wettelijk genot, het recht om de ontvoogding te vorderen of toe te stemmen in het huwelijk.

 • De beide echtgenoten hebben het ouderlijke gezag over de geadopteerde bij een adoptie door 2 echtgenoten of bij adoptie van adoptief kind van de andere echtgenoot.

 • De adoptant is van rechtswege voogd over de geadopteerde

 • Bij het overlijden van de adoptanten kunnen de ouders van een minderjarig geadopteerde vragen het ouderlijk gezag over hun kind terug te krijgen.

Verwantschap

Door de adoptie ontstaat niet enkel een band van verwantschap tussen de geadopteerde en de adoptant en zijn familie maar geldt die verwantschap ook voor de afstammelingen van de adoptant.

Huwelijksverbod

Het huwelijk is verboden tussen:

 • de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen.

 • de geadopteerde en de echtgenoot van de adoptant

 • de adoptant en de echtgenoot van de geadopteerde

 • de adoptieve kinderen van eenzelfde adoptant, tenzij de koning ontheffing verleent van dit verbod

 • de geadopteerde en een kind van de adoptant, tenzij de koning ontheffing verleent van dit verbod


Verloop van een adoptie

 • De adoptieakte wordt opgemaakt voor de vrederechter van de woonplaats van de adoptant(en) of voor een notaris.
  De ouders kunnen bij het geven van hun toestemming een verklaring afleggen waarin zij verklaren de keuze van de adoptant over te laten aan een derde alsook de keuze van de persoon die hen zal vertegenwoordigen tijdens de adoptieprocedure.

 • De adoptieakte wordt ter homologatie voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg of de jeugdrechtbank als de geadopteerde een minderjarige is. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van de woonplaats van de adoptanten. Deze voorlegging gebeurd via de griffier van de rechtbank die het naar de procureur des Konings zendt. De partijen verschijnen in raadkamer. De rechtbank doet uitspraak ook bij een eventuele weigering tot adoptie. Er is hoger beroep en cassatie mogelijk.

 • Na beroeps- of cassatietermijn zendt de procureur des Konings het beschikkend gedeelte van het vonnis naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en) of geadopteerde(n) voor de overschrijving ervan en het aanbrengen van de randmeldingen.

 • Een herroeping van een gewone adoptie is mogelijk.


De buitenlandse adoptie

Voorwaarden

Adopties in het buitenland verkregen tussen Belgen, vreemdelingen, tussen Belgen en vreemdelingen hebben van rechtswege kracht in BelgiŽ als:

 • bij de totstandkoming van de adoptie was voldaan aan de voorwaarden die een adoptie in BelgiŽ mogelijk zou gemaakt hebben

 • de adoptanten en de geadopteerde voldoen aan de voorwaarden van hun persoonlijk statuut, d.w.z. dat zij moeten voldoen aan de voorwaarden voorzien in hun eigen wetgeving.

Gevolgen

In BelgiŽ hebben buitenlandse adopties alleen dan maar gevolgen als:

 • de adoptie niet strijdig is met de openbare orde

 • de overgelegde stukken voldoen aan de voorwaarden van authenticiteit, nl. als de nodige legalisaties zijn aangebracht.

 • De gevolgen van een buitenlandse adoptie worden beheerst door de wet die de toelaatbaarheid heeft bepaald.


Verloop van een buitenlandse adoptie

Decreet inzake interlandelijke adoptie
Op 23 september 1997 verscheen in het Belgisch Staatsblad ( blz. 24645 - 24649) het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 15 juli 1997 inzake de interlandelijke adoptie.
Dit decreet regelt de praktische organisatie van een interlandelijke adoptie: wanneer kan/mag men een adoptie in het buitenland doen, wat is de rol van de erkende adoptiediensten, de Vlaamse Centrale Autoriteit, het polyvalent centrum.

 • De kandidaat-adoptant moet zijn voornemen om een interlandelijke adoptie aan te gaan kenbaar maken aan de Vlaamse Centrale Autoriteit en moet een voorbereidingsprogramma volgen, georganiseerd door een instantie aangeduid door de Vlaamse Centrale Autoriteit.

 • Een polyvalent centrum, naar keuze van de kandidaat-adoptant, maakt dan een gezinsrapport op waarin dit centrum de bevoegdheid en de geschiktheid om te adopteren, de persoonlijke achtergrond, de gezinssituatie, het medisch verleden, het sociale milieu, de beweegredenen van de kandidaat-adoptant opneemt en brengt advies uit over de geschiktheid van de kandidaat-adoptant.
  Bij deze beoordeling staat het belang van het kind centraal.

 • Op basis van dit advies neemt de Vlaamse Centrale Autoriteit een beslissing over het al dan niet verlenen van een beginseltoestemming tot adoptie.
  Indien de kandidaat-adoptant geen beginseltoestemming krijgt, waarvan deze aangetekend en gemotiveerd op de hoogte moet gebracht worden, kan de kandidaat-adoptant aan de Vlaamse Centrale Autoriteit per aangetekend en gemotiveerd verzoekschrift vragen haar beslissing in heroverweging te nemen na advies van een door de Vlaamse regering in te stellen adviescommissie. De kandidaat-adoptant kan vragen gehoord te worden. Uiteindelijk wordt de kandidaat-adoptant per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing.

 • Na het ontvangen van de beginseltoestemming maakt de kandidaat-adoptant zijn keuze tussen een adoptie via bemiddeling van een erkende adoptiedienst of een zelfstandige adoptie met eventueel gedeeltelijke tussenkomst van een erkende adoptiedienst.

 • Richt de kandidaat-adoptant zich tot een erkende adoptiedienst dan neemt deze de verdere voorbereiding, bemiddeling, plaatsing van de minderjarige, de begeleiding van de adoptieprocedure en de eerste nazorg op zich.

Meent de erkende adoptiedienst dat er niet kan overgegaan worden tot de plaatsing van een minderjarige in dat gezin wegens een gewijzigde situatie sinds de beginseltoestemming dan moet het dossier teruggezonden worden naar de Vlaamse Centrale Autoriteit die oordeelt of het dossier wordt doorgezonden naar het polyvalent centrum dat advies heeft uitgebracht of naar de adviescommissie.

of
Heeft de kandidaat-adoptant beslist zelfstandig te adopteren dan moet deze dat melden aan de Vlaamse Centrale Autoriteit en moet ook het buitenlands contact kenbaar gemaakt worden.

De Vlaamse Centrale Autoriteit zendt de beginseltoestemming en het gezinsrapport naar het buitenlands contact of erkende adoptiedienst voor deelbemiddeling op het vlak van de adoptieprocedure of naar de Centrale Autoriteit van het betrokken herkomstland van het kind, als dit land een verdragsstaat is van het Haagse Verdrag.
De kandidaat-adoptant moet dan alles zelf behartigen, nl. de dossier-samenstelling, de procedure, de overbrenging van het kind en alle formaliteiten.

of
Heeft de kandidaat-adoptant gekozen voor een zelfstandige adoptie mits deelbegeleiding van een erkende adoptiedienst dan zal deze dienst begeleiding geven bij de procedure.


De Erkenning als adoptiedienst

Om door de Vlaamse regering te worden erkend als adoptiedienst moet de dienst aan een aantal voorwaarden voldoen en een aantal taken verrichten.

Voorwaarden:

 • voldoende waarborgen bieden dat de principes en de bepalingen opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind en het Haagse verdrag worden gerespecteerd.

 • de voornaamste activiteiten moeten de specifieke voorbereiding, bemiddeling, plaatsing en nazorg zijn.

 • beschikken over of beroep kunnen doen op een interdisciplinair team van bevoegde personen.

 • geen winstoogmerken nastreven.

 • over voldoende infrastructuur beschikken

 • de regels van het beroepsgeheim en de wet van 8 december 1992 op de verwerking van de persoonsgegevens naleven.

 • de leiding van de dienst moet in handen zijn van een persoon die voldoet aan de voorwaarden en kwalificaties opgelegd door de Vlaamse regering.

 • aantonen dat de taken op een kwalitatieve wijze worden uitgevoerd.

Taken

 • het voorbereiden van de kandidaat-adoptant op de komst van een minderjarig kind uit een vreemd land.

 • een kindstudie opmaken.

 • een grondig onderzoek doen of het kind juridisch en sociaal psychologisch in aanmerking komt voor interlandelijke adoptie.

 • een adoptiesamenwerking aangaan met erkende instellingen in het herkomstland.

 • een minderjarig kind toewijzen aan de kandidaat-adoptant op grond van een gemotiveerd voorstel van het interdisciplinair team.

 • instaan voor de eerste nazorg, indien nodig, aan de adoptanten, de natuurlijke ouders, de geadopteerden.

 • een geschreven overeenkomst opmaken tussen kandidaat-adoptant en adoptiediensten waarin de procedures, de vermoedelijke duur, de kostprijs en de gewaarborgde dienstverlening omschreven worden.

 • de individuele adoptiedossiers begeleiden tot na het opsturen van het vonnis/arrest van homologatie van de adoptieakte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand of tot na de inschrijving van de vreemde adoptieakte.

 • de aankomst van de minderjarige in BelgiŽ melden aan de Vlaamse Centrale Autoriteit.

 • de adoptiedossiers registreren.

 • per adoptant een persoonlijk dossier opmaken om de uitvoering van de taken te volgen.

 • toegang verlenen tot de dossiers.

De erkende adoptiediensten moeten alle activiteiten inzake specifieke voorbereiding op de komst van een minderjarig kind op zich nemen. Deze specifieke voorbereiding houdt in dat de kandidaat-adoptanten grondig worden ingelicht over de situatie in de herkomstlanden, de achtergronden van de kinderen, de gevolgen van verwaarlozing voor een kind en hechtingsproblemen, de redenen van afstand doen van het kind door de natuurlijke ouders, de leefsituatie van de oorspronke-lijke ouders, de procedures in de diverse herkomstlanden, de wachttijden, de aankomst van het kind, de mogelijke aanpassingsproblemen van het kind, de herkomst- en identiteitsvragen van het kind en de nazorgmogelijkheden.

De erkende adoptiedienst moet ook zorgen voor een verantwoorde plaatsing van een welbepaald kind in een welbepaald gezin na een grondig onderzoek van de juridische en psychologische adopteerbaarheid van de minderjarige en moet ook voor de nazorg zorgen d.w.z. ondersteuning geven aan de adoptanten en hun kinderen kort na de opname van de minderjarig in het gezin.

Buitenlandse adopties die niet via deze instanties zijn tot stand gekomen, moeten we echter wel aanvaarden indien deze adopties voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het Burgerlijk Wetboek. Het is nog steeds de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand die beslist over het al dan niet aanvaarden van buitenlandse adopties.


De volle adoptie

Voorwaarden

De volle adoptie moet voldoen aan dezelfde voorwaarden qua leeftijd en toestemming als bij gewone adoptie. Doch gelden er bijkomende specifieke voorwaarden:

 • De geadopteerde moet minderjarig zijn.

 • De volle adoptie kan door ťťn persoon of 2 echtgenoten.

 • De omzetting van een volle adoptie naar een adoptie kan enkel vůůr het uitspreken van het vonnis dat de volle adoptie homologeert.

Gevolgen van de volle adoptie

Afstamming
De ten volle geadopteerde en zijn afstammelingen hebben hetzelfde statuut, zelfde rechten en plichten als kinderen binnen het huwelijk geboren.
Zij behoren niet meer tot hun oorspronkelijke familie, maar de huwelijksverboden blijven bestaan ( art 162-164 BW)

Tijdstip van uitwerking van de gevolgen
De volle adoptie heeft uitwerking:
-->vanaf de dag waarop de adoptieakte is opgemaakt door de notaris of door vrederechter
-->of vanaf de dag van de neerlegging van het verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg van de verblijfplaats van de adoptanten

Naam geadopteerde

 • De geadopteerde verkrijgt de naam van de adoptant in plaats van zijn oorspronkelijke naam,

 • De naam van de echtgenoot als 2 echtgenoten adopteren

 • De naam van de geadopteerde blijft ongewijzigd als een vrouw het kind van haar echtgenoot ten volle adopteert

Naam afstammelingen van de geadopteerde
--> De wettige afstammelingen van een geadopteerde volgen de naamswijziging van de geadopteerde, zelfs als zij voor de adoptie geboren zijn.
--> De meerderjarige wettige afstammelingen van een geadopteerde kunnen voor zichzelf en hun kinderen vragen dan hun naam ongewijzigd blijft. Zij moeten dit bij verzoekschrift aan de rechtbank die de homologatie van de adoptieakte behandeld, aanvragen.

Voornamen geadopteerde
De voornamen van de geadopteerde kunnen op verzoek van de partijen aan de rechtbank vragen de voornamen te wijzigen.

Adellijke titels
De adoptie heeft van rechtswege geen adelrechterlijke gevolgen.

Herroeping
De volle adoptie is onherroepelijk.

De herroeping van de adoptie

Omschrijving
De adoptie kan enkel om zeer gewichtige redenen herroepen worden

wie kan een adoptie herroepen?
Een herroeping kan gevraagd worden door:

 • de adoptant

 • de adopterende echtgenoten of een van hen

 • de geadopteerde zelf

 • het openbaar ministerie

Vormvereisten
De vordering voor herroeping wordt in raadkamer behandeld.
Is de adopteerde 15 jaar dan wordt deze gehoord.
De herroeping kan ten opzichte van ťťn van de adopterenden worden uitgesproken.
Adoptie in BelgiŽ tussen vreemdelingen en Belgen en vreemdelingen De herroeping wordt gevorderd op basis van de Belgische wet.
Herroeping van adoptie in buitenland Buitenlandse vonnissen tot herroeping worden erkend als voldaan is aan de voorwaarden bepaald door het persoonlijk statuut van de partij in wiens belang de herroeping is uitgesproken. Ook de gevolgen ervan worden beheerst door dit persoonlijk statuut.
Dit geldt zowel voor herroeping en van adopties tussen Belgen, tussen vreemdelingen als tussen Belgen en vreemdelingen.