Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw digitaal loket formulier

Via BUGGENHOUT DIGITAAL verneemt u vanaf uw pc hoe u een administratieve procedure tot een goed einde kunt brengen. U kunt ons een vraag stellen, en soms ook een heel formulier on line invullen.
Voor meer uitleg: klik op

Aanvraag volmacht om te stemmen

* = Verplicht in te vullen veld

Volmachtgever* (Rijksregisternr. op E-id en begint met geboortedatum)
Naam*   
Voornaam*
Gemachtigde* (Rijksregisternr.  op E-id en begint met geboortedatum)
Naam*
Voornaam*
Verwantschap t.o.v. de volmachtgever*
Reden*


Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen


Wie kan iemand machtigen?
De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:
 • De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven.
 • De kiezer die om beroeps- of dienstredenen: in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem aldaar verblijven; zich de dag van de stemming in het rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van zijn werkgever.
 • De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hen samenwonen. Dit beroep moet blijken uit een attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in de bevolkingsregisters.
 • De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.
 • De kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid (art. 147 bis par. 1 Kieswetboek).
 • De student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
 • De kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Deze aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de vijftiende dag v󳲠die van de verkiezing worden ingediend.
 • Nieuw !
  De volmachtgever kan nu om het even welke kiezer volmacht geven om in haar/zijn plaats te stemmen. De enige beperking is dat elke gemachtigde slechts 驮 volmacht mag hebben.
  Iedere gevolmachtigde mag slechts 1 volmacht hebben.

  Welke documenten dient de persoon die ik machtig bij zich te hebben op de verkiezing?
 • zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief
 • de oproepingsbrief van de lastgever
 • het ingevulde en door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekende volmachtformulier dat gratis bekomen wordt in het bureau Verkiezingen of in de dienstencentra van de dienst Bevolking
 • Een van de betreffende attesten:
  attest gevangenisdirecteur
  attest werkgever, overheid,...
  attest geloofsovertuiging
  doktersattest
  studieattest
  bewijs van tijdelijk verblijf in het buitenland
  • Stemming bij volmacht
   Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de gemachtigde: "heeft bij volmacht gestemd" vermeld.