Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Polder Vlassenbroek start onderhoud waterlopen 15.09.17

Het bestuur van de Polder Vlassenbroek maakt bekend dat vanaf 15 september 2017 het mechanisch onderhoud van de waterlopen wordt gestart teneinde de regelmatige door- of afvoer van het oppervlaktewater te waarborgen.

In poldergebieden gelden de volgende reglementaire voorschriften :
lees†de bijlage

Eigenaars, gebruikers, enz. van gronden e.d. gelegen langs waterlopen zijn reglementair verplicht :
op hun gronden de machines toe te laten welke worden gebruikt voor het onderhoud van de waterlopen;
op hun gronden de, uit de waterlopen opgehaalde stoffen en voor de uitvoering van de werken, nodige materialen te laten plaatsen.

Ter voorkoming van schade wordt aan de belanghebbenden verzocht :
de in de waterlopen uitmondende drainage duidelijk zichtbaar met paaltjes aan te geven of de uitmonding van de drainage in het talud weg te werken;
op percelen waar late gewassen worden geteeld allereerst een strook van 5 meter breed langs de waterlopen te rooien en het gerooide van het land te verwijderen.


Het is daarom aan te bevelen dat eigenaars en gebruikers vooraf contact†opnemen met het secretariaat, teneinde zich te vergewissen of er ter hoogte van hun eigendom ruimingswerken zullen uitgevoerd worden.
Dit is eveneens aan te bevelen bij het inzaaien van wintergewassen langs waterlopen welke nog geschoond dienen te worden.
Indien aan het voorafgaande niet wordt voldaan, wordt bij ontstane schade geen schadevergoeding toegekend.


Naar aanleiding van de jaarlijkse onderhoudswerken van de onbevaarbare waterlopen onder beheer van Polder Vlassenbroek werd door het bestuur verschillende onregelmatigheden vastgesteld daarom acht het bestuur het noodzakelijk de ingelanden het volgende in herinnering te brengen :
1. Het is verboden kunstwerken, inbuizingen, taludwijzigingen of ophogingen aan te brengen in de waterlopen zonder voorafgaandelijke toestemming van het polderbestuur.
2. Het is verboden de waterafvoer te verhinderen.
3. Het is verboden de oevers te beschadigen of met onkruidbestrijdingsmiddelen te bewerken.
4. Het is verboden afsluitingen aan te brengen minder dan 75 cm en hoger dan 1m20 van de oeverkant.
5. Aanplantingen dienen aangebracht te worden op de wettelijke afstanden.
6. Onderhoud van hakhout is verplicht teneinde hoogstammige bomen te vermijden langsheen oevers.
7. Bestaande hoogstammige bomen langsheen geklasseerde waterlopen mogen niet heraangeplant worden bij het verlenen van een kapmachtiging.
8. Na snoeibeurten is de aanpalende eigenaar verplicht snoeihout te verwijderen uit de waterlopen.
9. Het is verboden vuil te storten in waterlopen.

Eventuele klachten i.v.m. onderhoudswerken worden enkel aanvaard indien deze binnen de maand na de uitvoering, schriftelijk gericht worden aan het polderbestuur p.a. Broekkantstraat, 104 A te 9200 Dendermonde, tel/fax 052/33 33 08.

Namens het bestuur van de Polder Vlassenbroek
de ontvanger-griffier, Van Doorslaer Odette
de dijkgraaf, Debbaudt Wimlees meer
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.