Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning OMV_2018028711

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Volgende aanvrager(s)
de heer Meersschaert Michiel, Hanenstraat 161 te 9255 Buggenhout

Heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het aanleg voor een zandpiste van ongeveer 750 m2.
De aanvraag heeft als adres(sen): Zittingsweg , 9255 Buggenhout; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juli 2018 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.

De beslissing ligt van tot en met ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:
Dienst Omgeving
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- het college van burgemeester en schepenen van Buggenhout.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2018028711
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Oost-Vlaanderen met rekeningnummer: IBAN: BE07-0962-4100-1066, BIC: GKCCBEBB met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018028711” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Beslissing eerste aanleg
 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.