Het wapenschild van de Gemeente Buggenhout
Klik hier indien u snel en effectief iets wil zoeken op deze website
Ga terug naar de homepagina
Mobiliteit
Verkiezingen
Wambrechies

Uw gemeente Actueel

NIEUWSDETAIL

Bekendmaking niet aktename van een melding OMV_2018082230

O_18_18
Kenmerk: OMV_2018082230
BEKENDMAKING NIET AKTENAME VAN EEN MELDING
voor stedenbouwkundige handelingen van ingedeelde inrichtingen.

Van Boxelaere Danny, Verbindingsstraat 17 te 9255 Buggenhout heeft een melding verricht voor:
- stedenbouwkundige handelingen Het oprichten van een veranda.
De melding heeft betrekking op een terrein met als adres Verbindingsstraat 17, 9255 Buggenhout;
met als kadastrale omschrijving
Afdeling BUGGENHOUT 1 AFD, sectie B, 0256 F 3 ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 juli 2018 niet akte genomen van de melding.

Deze melding ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:
Dienst Omgeving
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze niet aktename.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk ťťn origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- het college van burgemeester en schepenen
- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).
Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in BelgiŽ en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken. U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen) Te Buggenhout, op 31 juli 2018.

 
 

Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.