Reducties

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
De bewijsstukken kunnen zowel schriftelijk als elektronisch (via mail, scan, foto, ...) aan de academie bezorgd worden.

Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving minstens aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • Een attest uitgereikt door het OCMW
 • Een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • Een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen
 • Een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
 • een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
 • een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;
 • een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%);

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
 • een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket (Vlaanderen) of van Famiris(Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%.
 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam.
 • een EDC conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;

Attest:

 • Een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
 • Een attest van de pleeggezinnendienst
 • Een vonnis van de jeugdrechtbank

Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;

Attest: één van volgende bewijsstukken:

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Attest: één van volgende bewijsstukken:

 • een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
 • een UiTPAS met kansenstatuut op naam

UiTPAS

Houders van een UiTPAS met kansenstatuut komen in aanmerking voor het verminderd tarief, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen.

De gemeente waar de leerling woont, reikt de UiTPAS op naam uit. Die gemeente of UiTPAS-regio, kent het kansenstatuut toe aan een of meer van volgende groepen van rechthebbenden: begunstigden van een leefloon, een inkomensgarantie voor ouderen, verhoogde kinderbijslag of verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Een leerling die ten laste is van een persoon die minstens aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld

Attest:

 • Attest gezinssamenstelling

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld voor jongeren

 • als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie;
  • Attest: geldig identiteitsbewijs en attest gezinssamenstelling
 • voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
  • Attest: geldig identiteitsbewijs en attest inschrijving andere academie en/of attest gezinssamenstelling

Een leerling, ouder dan 18 jaar en die de leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt, betaalt het reductietarief voor volwassenen.

Attest:

 • Geldig identiteitsbewijs

OPGELET: om te kunnen genieten van de reducties moeten de attesten tijdig in ons bezit zijn (ten laatste 30 september)

Deel deze pagina

maandag 12 april 2021