Bezetting van het openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Het is verboden privaat gebruik te maken van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven en eronder, en waardoor een inbreuk wordt gepleegd op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid.

Het gebruik van de openbare weg voor het uitvoeren van werken op last van particulieren is verboden. De bevoegde overheid kan een toelating toestaan voor het gebruik van de openbare weg in het kader van volgende activiteiten :

  1. werfinrichtingen die alleen op de openbare weg kunnen;
  2. het plaatsen van containers;
  3. het gebruik van parkeerplaatsen door werfvoertuigen ten behoeve van werken op plaatsen waar een tijdsduurbeperking, een tonnenmaatbeperking en/of een andere beperking van kracht is.

Procedure

De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend indien de bezetting langer duurt dan zeven kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal zeven dagen duurt, volstaat een termijn van een week.

U dient uw aanvraag in via deze link. Bij de eerste aanmelding dient u een account aan te maken. Indien u hier problemen mee hebt, kan u met uw vragen steeds terecht bij het onthaal via 052 33 95 11 of info@buggenhout.be.Het systeem controleert of de aanvraag niet conflicteert met andere innames of werken. In bepaalde gevallen wordt er advies gevraagd bij betrokken diensten zoals politie, dienst mobiliteit,... U kan ten alle tijde de stand van zaken in uw aanvraag opvolgen via Eaglebe.

De bezetting van het openbaar domein mag pas een aanvang nemen na ontvangst van de formele goedkeuring.

Het openbaar domein dient na de bezetting ongeschonden vrij gegeven te worden. Het openbaar domein wordt beschouwd als vooraf zijnde in goede staat, tenzij de aanvrager vóór de bezetting het tegenovergestelde bewijst. Bij de beëindiging van de inname van het openbaar domein wordt het lokaal bestuur uitgenodigd om te constateren of het openbaar domein beschadigd is. Indien dat het geval is, wordt de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft, uitgenodigd om de gebreken te herstellen binnen een termijn van veertien dagen of binnen een onderling afgesproken termijn. Indien er na de termijn nog steeds gebreken overblijven worden de herstellingen uitgevoerd door het gemeentebestuur op kosten van de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en komt overeen met de reëel gemaakte kosten van het herstel. Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft.

Bedrag

De retributie is als volgt vastgesteld :

1) Bezetten van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken en/of stapelen van materialen : 12,50 euro/dag voor oppervlakten tot 25 m² vanaf de achtste dag bezetting. Per bijkomende m²: 0,50 euro/m² vanaf de achtste dag bezetting.Iedere begonnen m² wordt geteld als een bijkomende m². Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

2) Plaatsen van containers en silo’s op het openbaar domein: 25 euro per dag vanaf de achtste dag bezetting. Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

3) Plaatsen van een werfkraan op het openbaar domein die in stabiele toestand wordt gebracht voor het uitvoeren van werken: 25 euro per dag vanaf de achtste dag bezetting. Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

4) Het afsluiten van een rijrichting: 25 euro per rijrichting en per dag vanaf de eerste dag. Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag. Indien deze retributie verschuldigd is, zijn de retributies hierboven vermeld in 1), 2) en 3) niet verschuldigd.

5) Indien de bezetting vermeld in 1), 2), 3) en 4) vroeger beëindigd wordt dan toegestaan, kan de te veel betaalde retributie worden teruggevorderd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De bewijslast dat de bezetting vroeger beëindigd is, rust in handen van de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. Duurt de bezetting langer, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend en zal in ieder geval de retributie berekend worden op het effectief aantal dagen van bezetting.

6) Laattijdige aanvragen: 50 euro bovenop de hierboven bepaalde belasting.

7) Indien er geen aanvraag wordt ingediend vóór de ingebruikname van het openbaar domein: 100 euro bovenop de hierboven bepaalde retributie.

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022