Aanplakkingen voor publiciteit - Plakreglement

Publiciteit mag slechts aangebracht worden:

 1. op private eigendommen: mits schriftelijke toelating van de eigenaar, de huurder of de gebruiker;
 2. op de officiële aanplakborden. Die worden voorbehouden aan de Buggenhoutse initiatieven.

Voorwaarden

Waar staan de plakborden?

Buggenhout centrum

 • Klaverveld: parking Claevervelt
 • Kalkenstraat
 • Platteput: parking sportcentrum
 • Kerkstraat: overweg aan station
 • Maalderijstraat: parking
 • Hauwerstraat: pleintje met kapel
 • Beukenstraat: rechtover Koudehaard

 Briel

 •  Brielstraat: overweg ter hoogte ex-Alvat
 • Brielstraat: parking ter hoogte Opslagplaats Brouwerij Bosteels

Opdorp:

 • Damstraat
 • Drietorenstraat: hoek met Veldstraat

Opstal:

 • kerkplein naast pastorij

In geen geval is het toegelaten publiciteit aan te brengen op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar domein alsook in de nabijheid van kruispunten of rotondes alwaar het zicht kan belemmerd worden. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. Uitzonderingen op de bepaling van dit artikel kunnen enkel toegestaan worden bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Het is eveneens niet toegelaten om huisnummers, opschriften, teksten of tekens aan te brengen op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar domein.

Deze publiciteit moet te allen tijde een verzorgd karakter hebben.

Procedure

Wie mag plakken?

Op de plakborden mag enkel geplakt worden indien het evenement of initiatief aan volgende voorwaarden voldoet:

 1. Het evenement wordt georganiseerd door een Buggenhouts initiatief. Dat is een initiatief dat in Buggenhout gedomicilieerd en actief is, met uitzondering van Scouts en Gidsen Buggenhout.
 2. Enkel socio-culturele activiteiten.

Regelgeving

Geldboete

Inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 125,00 euro zoals bepaald in het politiereglement.

Wat meebrengen

Wie plakt aan de plakborden gaat akkoord met volgende regels:

1. De maximumgrootte van de affiche bedraagt A2-formaat;

2. Maximum 1 affiche aan elke zijde van het plakbord;

3. Hoffelijkheid tonen voor de andere Buggenhoutse initiatieven door:

· Elkaars activiteiten niet te overplakken, indien de activiteit nog niet heeft plaatsgevonden;

· De affiche niet zodanig te plaatsen dat eventuele anderen er niet meer bij kunnen;

· De netheid op en rond de borden te respecteren.

· Overtredingen hierop te melden op controleerbare wijze via het e-loket.

Meer info

De plakborden staan aangeduid op het stratenplan.

Deel deze pagina

maandag 18 februari 2019