Aanplakkingen voor publiciteit

Publiciteit mag slechts aangebracht worden:

 1. Op private eigendommen: mits schriftelijke toelating van de eigenaar, de huurder of de gebruiker;
 2. Op de officiële aanplakborden. Die worden voorbehouden aan de Buggenhoutse initiatieven.

Op de plakborden mag enkel geplakt worden indien het evenement of initiatief aan volgende voorwaarden voldoet:

 1. Het evenement wordt georganiseerd door een Buggenhouts initiatief. Dat is een initiatief dat in Buggenhout gedomicilieerd en actief is, met uitzondering van Scouts en Gidsen Buggenhout.
 2. Enkel socio-culturele activiteiten.

Locaties

Buggenhout centrum

 • Klaverveld: ter hoogte van jeugdhuis
 • Kalkenstraat: hoek met Kasteelstraat
 • Platteput: parking sportcentrum
 • Maalderijstraat: parking
 • Beukenstraat: rechtover Koudehaard

 Briel

 • Brielstraat: overweg ter hoogte ex-Alvat
 • Brielstraat: parking ter hoogte Opslagplaats Brouwerij Bosteels

Opdorp

 • Damstraat

Opstal

 • kerkplein naast pastorij

In geen geval is het toegelaten publiciteit aan te brengen op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar domein alsook in de nabijheid van kruispunten of rotondes alwaar het zicht kan belemmerd worden. De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen. Uitzonderingen op de bepaling van dit artikel kunnen enkel toegestaan worden bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Het is eveneens niet toegelaten om huisnummers, opschriften, teksten of tekens aan te brengen op palen van leidingen van openbaar nut, op bomen of op andere voorwerpen of afsluitingen van het openbaar domein.

Deze publiciteit moet ten allen tijde een verzorgd karakter hebben.

Voorwaarden

Wie plakt aan de plakborden gaat akkoord met volgende regels:

 1. De maximumgrootte van de affiche bedraagt A2-formaat;
 2. Maximum 1 affiche aan elke zijde van het plakbord;
 3. Hoffelijkheid tonen voor de andere Buggenhoutse initiatieven door:
 4. Elkaars activiteiten niet te overplakken, indien de activiteit nog niet heeft plaatsgevonden;
 5. De affiche niet zodanig te plaatsen dat eventuele anderen er niet meer bij kunnen;
 6. De netheid op en rond de borden te respecteren.
 7. Overtredingen hierop te melden op controleerbare wijze via het e-loket.

Regelgeving

Geldboete

Inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximum 125,00 euro zoals bepaald in het politiereglement.

Deel deze pagina

maandag 30 januari 2023