Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Wie niet-geadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, is hiervoor een belasting verschuldigd. De belastingplichtige is de natuurlijke of de rechtspersoon die de opdracht gaf om het ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter te drukken. 

De verantwoordelijke opdrachtgever, de drukker, de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter wordt verspreid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Van de belasting is vrijgesteld:

  • de verspreiding van drukwerken waar de bedrukte oppervlakte voor minstens 50% wordt ingenomen door tekst of afbeelding zonder handelskarakter;
  • het verspreiden van reclamedrukwerken door instanties die niet meer dan twee keer per jaar ongeadresseerde en kosteloze reclamedrukwerken op het grondgebied van de gemeente Buggenhout uitgeven

Procedure

De belastingplichtige moet uiterlijk zeven dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur. Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op de financiële dienst. De aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag van het verspreide drukwerk.

De aangifte mag maximaal voor de periode van één kalenderjaar worden gedaan.

Bij gebreke van een aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. In dat geval worden 6000 exemplaren aangerekend.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op:

  • Voor eenbladig reclamedrukwerk :

Dit zijn alle formaten tot en met één vel A4, zowel eenzijdig als tweezijdig bedrukt;

Tarief : 0,015 euro per verspreid exemplaar met een minimumheffing van 60,00 euro per verspreiding;

  • Voor alle andere exemplaren:

Dat zijn verscheidene A4 bladzijden, grotere formaten gevouwen tot A4, boekjes kleiner dan A4;

Tarief : 0,03 euro per verspreid exemplaar met een minimumheffing van 120,00 euro per verspreiding

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit - Belasting op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter

Uitzonderingen

Van de belasting is vrijgesteld:

  • de verspreiding van drukwerken waar de bedrukte oppervlakte voor minstens 50% wordt ingenomen door tekst of afbeelding zonder handelskarakter;
  • het verspreiden van reclamedrukwerken door instanties die niet meer dan twee keer per jaar ongeadresseerde en kosteloze reclamedrukwerken op het grondgebied van de gemeente Buggenhout uitgeven

Meer info

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat periodiek vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

De belastingschuldige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting volgens de modaliteiten van het geldende gemeenteraadsbesluit inzake de bezwaren tegen gemeentelijke belastingen.

Deel deze pagina

dinsdag 18 januari 2022