Bewegwijzering onderneming

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure

U dient uw aanvraag in bij de afdeling grondgebiedzaken van het gemeentebestuur, met een nauwkeurige beschrijving van de plaats waar u verkeerssignalisatie wenst.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV uw aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gemeenteweg dan worden vorm en inhoud van de borden afgesproken met de afdeling grondgebiedzaken. Het college van burgemeester en schepenen beslist over uw aanvraag indien het gemeentewegen betreft. U koopt de borden aan, het gemeentebestuur zorgt voor de plaatsing.

Bedrag

De kosten voor plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering worden gedragen

  • door de gemeente voor de gemeentewegen
  • door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen.

Wat betreft de bewegwijzering op gemeentewegen dan koopt u de borden aan en zorgen de gemeentelijke diensten voor plaatsing.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021