Bezetting openbaar domein

Als u bouwt of verbouwt neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen. Hiervoor moet u een toelating aanvragen.

Het is verboden privaat gebruik te maken van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven en eronder, en waardoor een inbreuk wordt gepleegd op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid.

Het gebruik van de openbare weg voor het uitvoeren van werken op last van particulieren is verboden. De bevoegde overheid kan een toelating toestaan voor het gebruik van de openbare weg in het kader van volgende activiteiten :

  1. werfinrichtingen die alleen op de openbare weg kunnen;
  2. het plaatsen van containers;
  3. het gebruik van parkeerplaatsen door werfvoertuigen ten behoeve van werken op plaatsen waar een tijdsduurbeperking, een tonnenmaatbeperking en/of een andere beperking van kracht is.

Procedure

De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend indien de bezetting langer duurt dan zeven kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal zeven dagen duurt, volstaat een termijn van een week.

U dient u aanvraag in via deze link. Opgelet: u dient deze link in Google Chrome te openen. Bij de eerste aanmelding dient u een account aan te maken. Indien u hier problemen mee hebt, kan u met uw vragen steeds terecht bij het onthaal via 052 33 95 11 of info@buggenhout.be.Het systeem controleert of de aanvraag niet conflicteert met andere innames of werken. In bepaalde gevallen wordt er advies gevraagd bij betrokken diensten zoals politie, dienst mobiliteit,... U kan ten alle tijde de stand van zaken in uw aanvraag opvolgen via Eaglebe.

De bezetting van het openbaar domein mag pas een aanvang nemen na ontvangst van de formele goedkeuring.

Het openbaar domein dient na de bezetting ongeschonden vrij gegeven te worden. Het openbaar domein wordt beschouwd als vooraf zijnde in goede staat, tenzij de aanvrager vóór de bezetting het tegenovergestelde bewijst. Bij de beëindiging van de inname van het openbaar domein wordt het lokaal bestuur uitgenodigd om te constateren of het openbaar domein beschadigd is. Indien dat het geval is, wordt de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft, uitgenodigd om de gebreken te herstellen binnen een termijn van veertien dagen of binnen een onderling afgesproken termijn. Indien er na de termijn nog steeds gebreken overblijven worden de herstellingen uitgevoerd door het gemeentebestuur op kosten van de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en komt overeen met de reëel gemaakte kosten van het herstel. Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft.

Bedrag

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. U kan alle informatie en tarieven terugvinden in de bijlage onderaan.

Deel deze pagina

dinsdag 21 november 2023