Blijvende fietsenstalling plaatsen

Wenst u in uw buurt een permanente fietsenstalling dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Het is verboden privatief gebruik te maken van de openbare weg, op de begane grond, alsook erboven en eronder, en waardoor een inbreuk wordt gepleegd op de veiligheid en het gemak van doorgang, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de bevoegde overheid.

Voorwaarden

Bij het verlenen van de voorafgaande toelating door de bevoegde overheid voor het privatief gebruik van de openbare weg kunnen voorwaarden worden opgelegd. De titularis van de toelating draagt de verantwoorde­lijkheid voor de stipte naleving van de in de toelating opgelegde voorwaarden.

Het is verplicht om materialen, constructies, of om het even welke andere voorwerpen, die op de openbare weg worden geplaatst te verlichten alsmede de uitgravingen in de openbare weg te verlichten tussen zons­ondergang en zonsopgang.

Procedure

  • U richt uw aanvraag met een duidelijke schets aan het college van burgemeester en schepenen.
  • De toelating kan steeds eenzijdig worden gewijzigd of herroepen door de bevoegde overheid.
  • De wijziging of intrekking wordt aan de titularis van de toelating ter kennis gebracht per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs waarin een termijn wordt gesteld voor de wijziging of verwijdering van de inrichting.
  • De titularis van de toelating dient binnen de gestelde termijn de inrichting te wijzigen en in geval van intrek­king van de toelating de plaats in de oorspronkelijke staat te herstellen.
  • Hij doet zulks op eigen kosten en kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Bedrag

Het indienen van een aanvraag voor een permanente fietsenstalling is gratis.

Deel deze pagina

vrijdag 10 november 2023