Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logiezen, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen.

Het is verboden om een nieuwe publiek toegankelijke inrichting open te stellen voor het publiek zolang de exploitant niet beschikt over een brandveiligheidsattest.

Voorwaarden

Voor wie?

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’. Daaronder wordt onder meer verstaan: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups, …

Wanneer nodig?

Een brandveiligheidsattest is vereist bij:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant

 • een transformatie of renovatiewerken

 • een vernieuwing van het interieur

 • een wijziging van de netto-oppervlakte

 • een bestemmingswijziging

 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Onderzoek

Het attest zal opgemaakt worden op basis van een brandveiligheidsverslag dat de brandweer opstelt na een brandveiligheidsonderzoek. Dat onderzoek omvat een beschrijving van de bestaande toestand en de eventuele maatregelen die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering.

Die reglementering omvat uiteenlopende voorwaarden op het vlak van bouw en inrichting om het ontstaan, de ontwikkeling en de voortzetting van brand te voorkomen, de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen en het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Geldigheidsduur

Het brandveiligheidsattest is slechts geldig tot een van volgende situaties zich voordoet:

 • elke wijziging van de exploitatie of exploitant

 • een transformatie of renovatiewerken

 • een vernieuwing van het interieur

 • een wijziging van het netto-oppervlakte

 • een bestemmingswijziging

 • elke wijziging die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden.

Procedure

Het brandveiligheidsattest wordt aangevraagd aan de burgemeester d.m.v. het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier wordt door de aanvrager aangetekend verstuurd aan het gemeentebestuur van Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout, of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

De burgemeester neemt zijn beslissing op grond van het advies van de brandweer.

Het besluit van de burgemeester wordt aangetekend opgestuurd aan de aanvrager.

Bij gebrek aan betekening van het besluit van de burgemeester binnen de 120 dagen aan de aanvrager, te rekenen vanaf de dag van verzending van het meldingsformulier door de aanvrager, wordt het exploitatieverbod van de nieuwe publiek toegankelijke inrichting opgeschort tot op de dag dat de beslissing van de burgemeester wordt betekend aan de aanvrager.

Bedrag

De aanvraag en het attest zijn gratis.

Regelgeving

Hoofdstuk 4 van het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

woensdag 11 mei 2022