Buurtfeest -

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.

Commerciële activiteiten, activiteiten met winstoogmerk en privéfeesten komen niet in aanmerking voor een toelage.

Voorwaarden

Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van Buggenhout die behoren tot de doelgroep van het feest.

Elke straat of buurt kan slechts één keer per kalenderjaar een toelage bekomen

De aanvraag moet gericht worden aan het gemeentebestuur, en omvat:

- naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers;

- plaats en datum van activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep.

Bedrag

Het toelagebedrag voor straat- of buurtfeesten is vastgesteld op 100 euro. De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.

Wat meebrengen

Voor de uitbetaling van de toelage dienen de organisatoren de nodige documenten tot staving van de activiteiten aan het gemeentebestuur overmaken (uitnodigingen, affiches, rekeningen, foto’s, ...)

Deel deze pagina

dinsdag 11 februari 2020