De schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket. 

Let op: de studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs verandert niet en moet u nog steeds aanvragen bij de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Voorwaarden

Kinderen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen

 • vanaf 3 jaar 
 • als ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten (ook HBO5 Verpleegkunde)
 • in Vlaanderen wonen,
 • Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
 • voldoende aanwezig zijn op school
 • en de ouders een beperkt inkomen hebben.

Leeftijdsgrens schooltoeslag

Leerlingen in het secundair onderwijs kunnen een schooltoeslag krijgen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden (vakantie inbegrepen).

Er is geen leeftijdsgrens voor leerlingen in:

 • het buitengewoon onderwijs
 • de opleiding HBO5 Verpleegkunde

Het speelt geen rol of de leerling geslaagd is of niet.

Voldoende aanwezig op school

Kleuters

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

 • Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 100 halve dagen op school
 • 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 150 halve dagen op school
 • 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 185 halve dagen op school
 • 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: minstens 220 halve dagen op school
 • 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig

Let op:

 • Tot 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar geldt het aantal halve dagen werkelijke aanwezigheid op school. Ziektedagen tellen niet mee. Er is onder de 6 jaar geen leerplicht, dus moeten afwezigheden niet gewettigd worden.
 • Vanaf 6 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar moet elke afwezigheid gewettigd worden, bv. met een ziektebriefje.

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. 
Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig bewijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje ben u wettig afwezig.

Uw uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch door van het Ministerie van Onderwijs.
Bent u het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige dagen? Neem dan contact op met de school.

Procedure

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald: 

 • in de loop van september/oktober voor gezinnen met enkel kinderen onder de 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs;
 • van eind oktober tot december voor alle andere gezinnen.

Wie recht heeft op een schooltoeslag zal een brief ontvangen van zijn uitbetaler.

Als u denkt recht te hebben op een schooltoeslag, maar eind oktober (enkel kinderen onder de 18 jaar) of eind december (ook kinderen ouder dan 18 jaar) nog niets hebt ontvangen, neem dan contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket.

Ook wie HBO5 Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via het Groeipakket (bv. 25 +), moet zelf een uitbetaler kiezen en zelf contacteren. Als u ook kinderen hebt, mag u een andere uitbetaler kiezen.

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

Volg uw Groeipakket op via Mijn Groeipakket. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

Geen idee van welke uitbetaler u het Groeipakket ontvangt? Kijk het snel na via de online tool. Dit kan enkel met het Rijksregisternummer van de ouder die het Groeipakket ontvangt. 

Bedrag

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

 • het gezinsinkomen 
 • de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling)
 • de leeftijd van de kinderen
 • het type onderwijs
    Minimum
Toeslag
Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs   103,70 103,70 103,70
Lager onderwijs   121,01 188,19 244,37
  Secundair onderwijs    
Gehuwde/zelfstandige/alleenstaande leerlingen Extern
Inter
712,98
712,98
3268,73
3268,73
 
3268,73
3268,73
Leerlingen in het 3e leerjaar van de 3e graad voltijds technisch of beroepsonderwijs Extern
Intern
280,60
725,16
1132,07
1861,09
1329,23
1861,09
Alle anderen voltijds secundair onderwijs Extern
Intern
233,75
604,31
943,30
1550,86
1107,57
1550,86
Stelsel leren en werken (Syntra)   196,55 537,45 693,34
Verpleegkunde hoger beroepsonderwijs HBO5 Extern
Intern
829,80
829,80
1212,27
3640,66
1212,27
3640,66

Deel deze pagina

donderdag 17 oktober 2019