Erkenning algemene ramp maart 2019

De storm en de rukwinden die plaatsvonden tussen 9 en 15 maart 2019 zijn erkend als algemene ramp. Dat werd in het Belgisch staatsblad van 30 december 2019 gepubliceerd.

Buggenhout behoort tot de gemeenten die opgenomen zijn in de geografische uitgestrektheid van de algemene ramp. 
 
Met betrekking tot de erkenning als algemene ramp vestigen wij graag uw aandacht op volgende punten:

 • De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020.
   
 • Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal ingediend via E-loket van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.
 • Bijkomende informatie kan u aantreffen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds Bijkomende inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds (02/553.50.10 - rampenfonds@vlaanderen.be).
   
 • In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.
   
 • Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:
  - goederen die geen eenvoudig risico vormen;
  - goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn, met name:
   - de niet-binnengehaalde oogsten;
   - de levende veestapel buiten het gebouw;
   - de bodem;
   - de teelten;
   - de bosaanplantingen; 

  - goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering);

  - openbare domeingoederen.

Inwoners van Buggenhout die eerder al contact opgenomen hadden met de milieudienst omtrent deze ramp zullen sowieso gecontacteerd worden door de milieuambtenaar. Indien u nog niets ingediend hebt en denkt in aanmerking te komen, kan u nog steeds uw dossier indienen bij het Vlaamse rampenfonds.


Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 9 u.