Gemeentelijke Adviesraad voor milieu en natuur

De G.A.M.N. heeft tot doel:

  • de gemeente bijstaan bij het opmaken van een gemeentelijk milieubeleidsplan. Met het opmaken van een milieubeleidsplan staat men stil bij het tot nu toe gevoerde beleid en bij de vraag waar men in de toekomst met zijn beleid naar toe wil.
  • advies te verstrekken over de jaarlijkse beleidsnota inzake milieu en natuur, over het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.
  • op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
    het op vraag van het college bespreken van studies, uitgevoerd door derden, die een invloed hebben op het leefmilieu.
  • op eigen initiatief advies te verlenen inzake de algemene en niet nominatieve milieuproblematiek.