Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Buggenhout worden concessies verleend onder de vorm van een perceel grond, een nis in het columbarium of carrousel, een plaats op het urnenveld.

Voorwaarden

 • Een concessie mag slechts dienen voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten, ofwel voor de leden van één of meerdere religieuze gemeenschappen, ofwel voor personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid. Door de concessiehouder aangewezen derden kunnen ook worden bijgezet.
 • Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.
 • Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. De aanvragen gebeuren schriftelijk en bepalen de identiteit van de te begraven personen.
 • Er worden geen concessies verleend vóór het overlijden, behoudens bij een dubbele concessie waarbij de eerste onmiddellijk benut wordt voor een overleden persoon. Op het ogenblik van het eerste overlijden wordt de concessie nominatief toegewezen. Deze concessie kan enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden.
 • De concessie is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Personen vreemd aan de gemeente kunnen alleen in concessie begraven worden.
 • De concessies worden verleend voor een termijn van 25 jaar. Het is het college van burgemeester en schepenen dat hernieuwingen verleent. De concessie vangt aan op de datum dat de concessie door het college van burgemeester en schepenen wordt toegekend.
 • Op aanvraag worden opeenvolgende hernieuwingen voor 10 of 25 jaar toegestaan vóór de eindtermijn verstreken is. De hernieuwingen kunnen enkel geweigerd worden indien de concessie op het moment van de aanvraag verwaarloosd is.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan, maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als er geen aanvraag wordt gedaan vervalt de concessie. De niet-weggenomen graftekens en de ondergrondse bouwwerken worden eigendom van de gemeente.

Indien erom verzocht wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een nieuwe termijn een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie. Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.

In geval van terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben in dit geval slechts recht op het kosteloos bekomen van een perceel, nis, urneveld van dezelfde afmetingen op een andere plaats en dit tot het einde van de concessietermijn. De kosten voor overbrenging van de stoffelijke resten en graftekens zijn ten laste van het lokaal bestuur.

Bij wijziging van de bestemming van de begraafplaats kunnen de concessiehouders geen aanspraak maken op enige vergoeding. Zij hebben recht op een perceel, nis, urneveld van dezelfde afmeting op een andere gemeentelijke begraafplaats tot het einde van de concessietermijn. De eventuele kosten voor het overbrengen van de stoffelijke resten zijn ten laste van het lokaal bestuur. De kosten voor het overbrengen van de graftekens zijn ten laste van diegenen die de overbrenging aanvragen.

De gemeenteraad kan op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen of bij ontstentenis hiervan, iedere belanghebbende, de concessie voortijdig beëindigen. De betaalde concessieprijs kan noch geheel, noch gedeeltelijk teruggevorderd worden. De vraag tot beëindiging zal gedurende één jaar aanplakt worden aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken concessie. De eventuele bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Bij opgraving of bijbegraving in een bestaande concessie dienen de grafmonumenten of delen ervan in opdracht van de familieleden verwijderd te worden de dag voor de ontgraving of bijbegraving.

Bedrag

De tarieven van de grafconcessies worden als volgt vastgelegd:

Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar:

 • een perceel grond van 2m² (zonder kelder) voor 1 persoon: 600 euro
 • een perceel grond van 2m² (zonder kelder) voor 2 personen: 1200 euro

Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar:

 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 1 persoon: 600 euro
 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 2 personen: 1200 euro
 • een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen: 1500 euro
 • een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen: 2300 euro

Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar:

 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 1 persoon: 240 euro
 • een perceel grond van 2m² zonder kelder voor 2 personen: 480 euro
 • een perceel grond van 2m² met kelder voor 2 personen: 600 euro
 • een perceel grond van 4m² met kelder voor 3 of 4 personen: 920 euro

Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.

De tarieven van de nisconcessies worden als volgt vastgesteld:

 • Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar: een nis in het columbarium voor 1 of 2 perso(o)n(en): 320 euro

Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.

De tarieven van de concessies in het urnenveld worden als volgt vastgesteld:

 • Voor nieuwe concessieaanvragen voor een concessietermijn van 25 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en) : 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 25 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en): 800 euro
 • Voor hernieuwingen na de vervaldatum voor een concessietermijn van 10 jaar: een urnenbegraafplaats voor 1 of 2 perso(o)n(en): 320 euro

Voor personen niet-opgenomen in artikel 1.3. van het huishoudelijk reglement voor de begraafplaatsen worden deze tarieven verdubbeld.

De asverstrooiing is gratis voor inwoners en voor niet-inwoners.

Naamplaatje op de herdenkingszuilen van de strooiweiden: De retributie wordt vastgesteld op 15 euro/naamplaatje. Het bedrag omvat tevens de gravering en plaatsing.

Regelgeving

 • Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
 • Hoofdstuk 9 van het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

woensdag 13 maart 2024