Hoe groot is de stap van kleuter- naar lagere school?

Hoe groot is de stap van kleuter- naar lagere school?

Het leren van kleuters verschilt fundamenteel met het leren van lagere schoolkinderen. Kleuters leren vooral incidenteel en het is hierdoor belangrijk om rijke speel-leercontexten te voorzien.

Lagereschoolkinderen leren ook intentioneel en kunnen aan te leren vaardigheden opsplitsen in deelvaardigheden. Wanneer kinderen hiertoe in staat zijn, noemen we hen schoolrijp. Niet de leeftijd van uw kind is bepalend, maar wel zijn ontwikkelingspeil.

Doordacht kleuteronderwijs heeft tot doel alle kinderen voortdurend een stukje verder te brengen in hun ontwikkeling. Het groeien naar schoolrijpheid is daarbij een belangrijk doel van goed kleuteronderwijs.

We zijn ons wel bewust dat de overstap van kleuter- naar lagere school een grote stap is. Daarom proberen we via allerlei activiteiten deze overstap vlot te laten verlopen.

De kleuters krijgen extra impulsen in de voorbereiding op lezen, rekenen en schrijven. We leggen belangrijke fundamenten volgens het principe ‘ervaren is leren’. Het “echte” lezen, rekenen en schrijven laten we over aan het eerste leerjaar. Het creëren van een positief zelfbeeld en een goed welbevinden, zodat ze met veel vertrouwen naar het eerste leerjaar kunnen gaan, vinden we even belangrijk. Een nauwe samenwerking met het eerste leerjaar vergemakkelijkt uiteraard dit hele proces.

Overstapmomenten

We organiseren spelmomenten om de kleuters te motiveren en nieuwsgierig te maken naar het eerste leerjaar.

Zo worden er verschillende activiteiten samen met het eerste leerjaar georganiseerd.

 • Samen Sint verwelkomen
 • Samen Kerst vieren
 • Samen carnaval vieren
 • Samen Pasen vieren
 • In mei voorzien we een doorschuifsysteem.
 • In juni is er eerst een overstapmoment (voormiddag) en een infomoment in de namiddag (ouders derde kleuters).
 • Tijdens het overstapmoment geeft de juf van het eerste leerjaar enkele lesjes in haar klas, ze gebruikt hierbij de figuren van mol en beer (dit zijn de figuren van onze leesmethode).

De juf van de laatste kleuterklas werkt in mei en juni extra rond letters, cijfers en schrijven, mol en beer blijven hierbij regelmatig op bezoek gaan. Af en toe mogen de kleuters al eens meespelen op de speelplaats van de lagere school, zo wennen ze reeds aan de nieuwe ruimtes en leren ze oudere kinderen kennen.

Wat is nu schoolrijpheid? 

Een eerste voorwaarde om te komen tot schoolrijpheid is een goede gezondheid. Het is belangrijk dat kinderen gezond eten, voldoende water drinken, een goede nachtrust hebben en voldoende bewegen. Binnen onze kleuterwerking besteden we hier zeker voldoende tijd aan: we stimuleren de kinderen om fruit te eten, laten ze veel drinken, doen dagelijks bewegingsspelletjes, poetsen dagelijks de tandjes en laten hen tot rust komen. 

Als ouder kunt u hier zeker ook op inspelen: op tijd naar bed, een gezonde gevarieerde voeding, veel water drinken, en veel buiten spelen! Zo krijgt uw kleuter een sterk lichaam. Een sterk en gezond lichaam dat klaar is voor het schoolse leren. 

Een ander belangrijke voorwaarde is het lichamelijke functioneren van uw kleuter. Kinderen moeten uiteraard ook goed kunnen zien, horen en spreken om leermoeilijkheden te voorkomen.

We kunnen het 'schoolse leren' in drie grote delen onderscheiden:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de psychomotorische ontwikkeling
 • de denk- en taalontwikkeling. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we het allerbelangrijkste. Van daaruit vertrekt alle andere leren. Een kind komt pas tot leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling in orde is. We begeleiden uw kleuter in onze school vanaf de eerste dag die het naar school komt in deze drie ontwikkelingsgebieden. De voorbereiding op het eerste leerjaar gebeurt dus niet enkel in de derde kleuterklas, maar van zodra het kind 2,5 jaar is en naar school komt. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

 • een positieve ingesteldheid: graag naar school gaan, interesse tonen, gemotiveerd en betrokken zijn.
 • concentratie: aandacht tonen, taakgericht bezig zijn, wat begonnen is afmaken
 • zelfvertrouwen: blij zijn met wat je kan, fouten aanvaarden, durven opkomen voor zichzelf
 • zelfstandig zijn: zelf de boekentas maken, materiaal nemen, alleen werken, samenwerken zonder de juf, beurt afwachten, andere kinderen niet storen

Gehoorzaamheid 

Hoe doen we het op school?

 • algemene sfeer in de klas met de juf, met andere kinderen, met de ouders, met collega’s, zelf het goede voorbeeld geven
 • afspraken en regels maken
 • belonen, waarderen en bevestigen
 • werkhouding, complimentjes, pluimpjes 

Wat kan u thuis doen?

 • kinderen zoveel mogelijk voor zichzelf laten zorgen : aankleden, boterham smeren, in bad gaan, schoenen aandoen, kamer opruimen, tafel dekken,...
 • afspraken en regels maken
 • kinderen ook eens iets verplichten om te doen
 • veel samen doen, verwoorden wat u fijn vindt
 • verwoorden hoe u zelf een taak aanpakt
 • gezelschapsspelen
 • wat ze beginnen ook laten afmaken
 • vriendjes uitnodigen, speelgoed laten delen
 • spelen bij anderen thuis (zonder mama)
 • belonen, waarderen en bevestigen: benadruk het positieve in je kind
 • principe van fouten maken mag: u hoeft niet perfect te zijn, toon en toon zelf uw fouten, toon zelf een open leerhouding

Denk maar aan uzelf: als u zich goed voelt dan kan u alles aan en gaat alles veel gemakkelijker. Als u zich onveilig en onzeker voelt dan gaat alles veel moeizamer!

Psychomotorische ontwikkeling

Voorbereidend schrijven

Kleuters moeten grofmotorisch rijp zijn vooraleer ze het schrijfproces kunnen aanvatten, we bereiden hen daarop voor op door veelvuldig te klauteren, fietsen, springen, zwaaien,....

Daarnaast komt een kleuter ook met allerlei andere activiteiten in aanraking. We denken aan plakken, knippen, kleien,.. Doel hiervan is de kleuter te leren de beweging te richten en te coördineren tot een soepele fijnmotorische beweging.

Een goede potloodgreep en de ontwikkeling van duimmotoriek is hierbij belangrijk. De duim moet een sturende functie (heen en weer gaande, duwende beweging) krijgen. Een goede roterende en functionerende schrijfduim moet ontwikkeld worden door “pincetgreepoefeningen”: kleien, bouwen met klein materiaal, spelen met steeknagels, vingerspelletjes,.....

Tip: geef uw kind driekantige potloden!

Later gaan we over naar een specifieke schrijfmethode waarbij de nadruk gelegd wordt op de schrijfhouding en de schrijfbeweging, er wordt zeker nog geen nadruk gelegd op een mooi schrijfproduct.

Wat willen we bereiken?

 • kunnen stil zitten
 • vlot leren schrijven
 • een goede pengreep
 • lichaamskennis 

Hoe doen we het op school?

 • grove motoriek: lopen, gaan, kruipen, springen,
 • fietsen, gooien, balspelen, dansen,...
 • fijne motoriek: kleine, fijne bewegingen van handen en vingers, parels,
 • kleuren, knippen, boetseren,...
 • schrijfdans
 • houdingsspelletjes
 • schrijfstart

Wat kan u thuis doen?

 • alles wat we op school aanbieden kan thuis ook
 • veel buiten spelen, naar de speeltuin,..
 • groot materiaal aanbieden: ballen, ballonnen, fiets,...
 • klein materiaal aanbieden: potloden, parels, steeknagels, plasticine,
 • hamertje tik,....
 • werkboeken zijn niet nodig, een kind wordt niet schoolrijp in een boek, het mag wel als uw kind er om vraagt.

Denkontwikkeling

Voorbereidend lezen

In de kleuterklas leert uw kind kennismaken met boeken, letters en gedrukte woorden. De basis voor lezen en schrijven wordt gelegd. We maken uw kind bewust van het feit dat de taal die we spreken, omgezet kan worden in symbolen (letters).

In de kleuterklas worden ze geprikkeld om te leren lezen. U moet of mag van uw kind dus niet verwachten dat hij het al echt kan.

We stimuleren de kinderen vooral om zin te krijgen in het lezen. We willen dat bereiken door te leren luisteren, spreken en kijken, rijmen, (ook laten proeven van 'hakken' en 'plakken') en ritmisch spreken.

Hoe?

 • verhaaltjes vertellen
 • versjes aanleren
 • taalspelletjes spelen
 • kijkspelletjes en andere visuele oefeningen

Tips voor thuis:

 • veel praten met je kind en verwoorden wat je doet: tijdens het koken, tijdens het spelen,...
 • regelmatig naar de bib gaan
 • verhaaltjes vertellen, navertellen(wat gebeurde er, waarom,....)
 • luistercd’s, prentenboeken, ...
 • rijmen

Voorbereidend rekenen

In de kleuterschool willen we kleuters vooral ervaringen laten opdoen met “reken”materialen. We leren ze spelenderwijs kleuren, vormen, getallen en andere begrippen aan. We verwachten niet dat kleuters optelsommetjes leren maken, maar wel dat ze veel spelen met materialen en op die manier onbewust een belangrijke rekenbasis verwerven. 

Wat willen we bereiken?

 • nadenken over een opdracht en deze stap voor stap kunnen uitvoeren
 • associëren: wat hoort bij elkaar
 • classificeren: reeksen maken
 • sorteren: per kleur, vorm,...
 • tijdsbeleving
 • meten
 • ruimtelijk inzicht
 • spelen met getallen
 • begrippen kennen: meer, minder, groter dan,.... 

Hoe doen we het op school?

 • kringactiviteiten
 • kralen rijgen
 • veel waarnemen en ontdekken
 • materiaal manipuleren
 • kalenders 

Wat kan u thuis doen?

 • alles wat we op school aanbieden kan ook thuis
 • kalenders gebruiken
 • gezelschapsspelen
 • ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
 • veel verwoorden en laten verwoorden
 • tellen en begrippen aanbrengen in natuurlijke situaties: bij het tafel dekken, boodschappen doen, opruimen,...
 • ook hier geldt: liever spelen met materiaal en veel verwoorden i.p.v. werken in boekjes

 

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018