Infiltratievoorziening voor regenwater plaatsen

Een infiltratievoorziening zorgt er voor dat het regenwater traag in de grond sijpelt en vermijdt dat het regenwater samen met het afvalwater in de riolering terecht komt. U kunt de infiltratievoorziening ofwel bovengronds ofwel ondergronds plaatsen: bovengronds kan dit via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput of infiltratiebuis.

Wie een infiltratievoorziening plaatst, kan hiervoor een premie ontvangen.

Voorwaarden

De infiltratievoorziening is aangelegd na 31 december 2007 .

De infiltratievoorziening dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’. De belangrijkste voorwaarden die hierin vervat zitten zijn:

  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.

Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Buggenhout slechts éénmalig toegekend.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie

Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 2,5 euro per m² aangesloten verharde oppervlakte met een maximum van 250 euro.

Regelgeving

‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ 

De technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013).

Gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen

Uitzonderingen

Het recht op de subsidie vervalt als de infiltratievoorziening verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013)

Deel deze pagina

dinsdag 30 mei 2023