Kopie van een archiefdocument

U kunt van een archiefdocument een kopie aanvragen. Dat doet u door een aanvraag aan het onthaal te bezorgen. De archiefverantwoordelijke bekijkt wat de beste manier is, gelet op de fysieke toestand en ouderdom van het stuk, om een kopie te maken. Losse papieren stukken (van na 1900) kunnen gekopieerd worden. Hou in het achterhoofd dat iedere lichtflits schadelijk is voor het stuk. Perkamenten, losse papieren stukken van voor 1900, registers en andere ingebonden stukken worden best gefotografeerd (zonder flits).

Welke stukken? 

Archieven ouder dan 30 jaar zijn openbaar en mogen zonder beperking geraadpleegd worden.
Er zijn echter uitzonderingen:

1) volgende stukken zijn niet openbaar toegankelijk en pas vrij raadpleegbaar na een wettelijk vastgelegde periode:

 • dossiers van persoonlijke aard jonger dan 100 jaar;
 • registers van burgerlijke stand jonger dan 100 jaar;
 • bevolkings- en vreemdelingenregisters jonger dan 120 jaar;
 • kiezerslijsten jonger dan 100 jaar;
 • personeelsdossiers jonger dan 100 jaar;
 • processen-verbaal en politiedossiers inzake opsporingen jonger dan 100 jaar;
 • gemeentelijk strafregister jonger dan 100 jaar.

2) de verjaringstermijn van 30 jaar wordt verlengd tot 50 jaar voor de archiefbescheiden die informatie bevatten over de belangen die vermeld worden in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur:

 • de veiligheid van de bevolking;
 • de fundamentele rechten en vrijheden van de bestuurden;
 • de federale internationale betrekkingen van België;
 • de openbare orde, de veiligheid of de verdediging van het land;
 • de opsporing of vervolging van strafbare feiten;
 • een federaal economisch of financieel belang, de munt of het openbaar krediet;
 • het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de ondernemings- en fabricagegegevens die aan de overheid zijn meegedeeld;
 • de geheimhouding van de identiteit van de persoon die het document of de inlichting vertrouwelijk aan de administratieve overheid heeft meegedeeld ter aangifte van een strafbaar of strafbaar geacht feit.

Voor archieven jonger dan 30 jaar geldt het decreet op de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004.

Particuliere bescheiden worden ter inzage gegeven volgens de beschikkingen van de overeenkomst van de bewaargeving of van de schenking. Ontbreekt een overeenkomst, dan wordt het archiefbestand openbaar gemaakt na toestemming van het lokaal bestuur.

Bedrag

Voor het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden wordt 30 euro per begonnen uur gerekend.

Voor het nemen van fotokopieën wordt volgend tarief gehanteerd:

 • fotokopieën zwart-wit: 0,10 euro per blad din A4; 0,30 euro per blad din A3;
 • fotokopieën kleur 0,50 euro per blad.

Regelgeving

 • Het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 houdende goedkeuring archiefreglement

 • Decreet op de openbaarheid van bestuur

 • Archiefdecreet

Uitzonderingen

U kunt geen kopieën aanvragen van documenten die auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.

Deel deze pagina

vrijdag 10 november 2023