Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050.

Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. We volgen een lange procedure zodat we de juiste, goed onderbouwde beslissingen nemen. Die beslissingen baseren we op onderzoek en overleg.

Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders moeten het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vervangen. 

Eerste stap: kernnota

Een eerste stap heeft de Provincie al bereikt in 2016. De kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 is het resultaat van een eerste denkoefening. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

De bouwstenen van de kernnota zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Kwaliteit en comfort
 • Klimaatgezondheid
 • Identiteit en authenticiteit
 • Autonomie robuustheid
 • Welvaart
 • Rechtvaardigheid
 • Sociale cohesie en inclusie

Meedenken?

U kan op verschillende momenten uw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan u het voorbereidend werk bekijken en uw suggesties met ons delen tijdens de raadpleging van de conceptnota.

Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorlopen we enkele fases:
 1. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019 
 2. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota 
 3. Voorontwerp beleidsplan
 4. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
 5. Openbaar onderzoek
 6. Definitieve vaststelling

Milieueffecten

Om de effecten van het nieuw Beleidsplan Ruimte op het milieu te onderzoeken, maken we een milieueffectenrapportage op. Daarbij kan u uw mening delen tijdens twee momenten:
 1. de kennisgeving van de milieueffectenrapportage
 2. het openbaar onderzoek van de milieueffectenrapportage

Meer weten? Kijk dan op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Daar kan u ook heel wat documenten terugvinden.

Gepubliceerd op donderdag 25 april 2019 15 u.