Meldingen

Wat is een melding?

Voor een aantal kleine bouwwerken hoeft u geen omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Een melding volstaat om u administratief in regel te stellen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanbouw van bijgebouwen aan een woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, etc.

Opgelet! Het melden van werken stelt u echter niet vrij van de medewerking van een architect. Als u bijvoorbeeld constructieve delen verbouwt, blijft de medewerking van een architect verplicht.

Wanneer is een melding vereist?

Naast de vergunningsplicht bestaat er ook een meldingsplicht. Om na te gaan of de werken aangevraagd kunnen worden via een melding wordt verwezen naar het Omgevingsloket. Bij de rubriek ‘Kleine werken op en rond een gebouw’ kan het type ingreep gekozen worden voor verdere informatie.

 De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO.

Is de medewerking van een architect nodig?

De vuistregel geldt dat er voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, in principe ook de medewerking van een architect is verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn bepaalde ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect.

Indien de werken vrijgesteld zijn van medewerking van een architect kan de aanvraag via de Snelinvoer gebeuren. Zo kan u snel en eenvoudig een melding doen.

 

Procedure

Het melden van een project gaat online via het Omgevingsloket. Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Analoog indienen bij de gemeente is enkel nog mogelijk voor:

  • Werken zonder verplichte medewerking van een architect
  • IIOA’s van klasse 3

 

De normenboeken omgevingsvergunning (OMV) op het Omgevingsloket zijn een handig hulpmiddel bij het opstellen van de melding en bieden een leidraad om correcte plannen en foto's te maken en in te dienen.

Via het omgevingsloket wordt u door de procedure geloodst. Dat gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen en andere nodige dossierstukken.

De melder moet wachten tot hij de aktename van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente heeft daar dertig dagen tijd voor. Pas na ontvangst van de aktename kan de melder de handelingen uitvoeren.

Deel deze pagina

donderdag 30 augustus 2018