Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Voorwaarden

 • Indien de staat van de opgegraven kist het vereist, schrijft de Burgemeester voor dat ze vernieuwd wordt of dat elke maatregel wordt genomen die van aard is de welvoeglijkheid of de openbare orde en gezondheid te beschermen.
 • Het overbrengen van een opgegraven lijk naar een andere gemeente kan maar geschieden na toelating van de Burgemeester.
 • Het is niet toegelaten een lijk te ontgraven om het een graf te geven van kortere duur dan degene die oorspronkelijk werd bepaald.
 • Voor crematie na opgraving is de toestemming nodig van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar het crematorium of de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is gevestigd, van de plaats van overlijden of van de plaats waar het stoffelijk overschot is begraven.
 • Als wordt vastgesteld dat kledingstukken of andere omhulsels het verteringsproces ernstig vertragen moet de ondoordringbaarheid voor lucht van deze omhulsels bij herkisting worden opgeheven. Zo mogelijk wordt het storende omhulsel verwijderd.

Procedure

 • Dag en uur van de opgraving wordt in overleg door de Burgemeester bepaald. Bij de opgraving worden enkel de daartoe gerechtigde personen toegelaten. Tijdens de ontgraving wordt de plaats voor het publiek visueel afgeschermd.
 • De grafmonumenten dienen in opdracht en op kosten van de familieleden verwijderd te worden ten laatste de dag voor de ontgraving.
 • In alle gevallen wordt van de opgraving een proces-verbaal opgesteld.

Bedrag

 • De retributie voor de ontgraving van een stoffelijk overschot bedraagt 1.500 euro.
 • De retributie voor de ontgraving van een asurn bedraagt 250 euro.

De retributie is niet verschuldigd bij:

 • De ontgraving verricht ingevolge een rechterlijke beslissing;
 • Terugneming van een perceel wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden;
 • Wanneer de ontgraving verricht wordt om de stoffelijke resten te begraven op een ander deel van de begraafplaats
 • Wijziging van de bestemming van de begraafplaats.
 • Wanneer de ontgraving verricht wordt om de stoffelijke resten te begraven op een andere gemeentelijke begraafplaats.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
 • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)
 • Hoofdstuk 9.3. Van het gemeentelijk politiereglement

Deel deze pagina

vrijdag 22 maart 2024