Ophalen grofvuil

Grofvuil kan bij u thuis worden ingezameld. Onder grofvuil wordt verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de restafval/huisvuilzak kunnen geborgen worden.

Zijn geen grofvuil: afvalstoffen waarvoor er een andere selectieve inzamelmethode (al dan niet op het containerpark) bestaat: kringloopgoederen, papier en karton, hol glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, snoeihout, afvalbanden, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastic flesverpakking, metalen verpakkingen, drankverpakkingen, gemengde metalen, hout, snoeihout, boomwortels, puin, en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Voorwaarden

Enkel op afroep, op vrijdagen - max. 5 stuks / ophaalbeurt. Het grofvuil wordt enkel op telefonische aanvraag thuis opgehaald. U maakt vooraf een afspraak met het callcenter van VERKO op het nummer 052 25 18 34. Telefonisch zal worden nagegaan of er herbruikbare, recycleerbare of recupereerbare goederen tussen uw grofvuil zitten, of er voorwerpen tussen zitten die behoren tot andere te verwijderen fracties. 

Procedure

Het grofvuil dient aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg afzonderlijk van eventuele andere selectief ingezamelde fracties, duidelijk voorzien van de sticker waaruit blijkt dat de retributie werd betaald. Facultatief kan op de retributiesticker de naam, het adres en de datum van ophaling vermeld worden.

Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet zwaarder zijn dan 70kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan twee meter en niet groter zijn dan 1m³.

Per ophaalbeurt mogen maximaal vijf voorwerpen grofvuil aangeboden worden.

Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg. Vlak glas dient volledig en veilig verpakt te zijn. Elk aangeboden voorwerp moet opgeheven kunnen worden door maximaal twee ophalers.

De voorwerpen mogen niet groter zijn dan de laadtrog van de inzamelwagen.

Bedrag

U betaalt 25 euro per ophaling door middel van een sticker, vooraf te betalen bij de Financiële dienst. Grofvuil kan eveneens op het recyclagepark gebracht worden tegen betaling bovenop het toegangsgeld, zijnde 2 euro voor een volume van 0 tot 0,5 m³ en 4 euro voor een volume boven 0,5 m³ tot 1 m³ (max. 1 m³).

De diensten van de Kringloopwinkel zijn gratis.

Regelgeving

Artikel 6 van het gemeentelijk politiereglement

Meer info

Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in de Kringloopwinkel Appels. Herbruikbare goederen worden ook gratis opgehaald door het kringloopcentrum.

Deel deze pagina

donderdag 15 december 2022