Participatie

Organisatie van inspraak

De gemeenteraad is bevoegd om initiatieven te nemen om de betrokkenheid en inspraak van burgers of doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan. Rekening houdend met de wettelijke en decretale bepalingen kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden of overlegstructuren die opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Het is ook de gemeenteraad die de nadere voorwaarden vastlegt ivm de samenstelling, de werkwijze en procedures.

Alle verslagen en einddocumenten van de raden of overlegstructuren moeten meegedeeld worden aan de gemeenteraad.

 

Voorstellen van burgers

Het gemeentedecreet omschrijft twee mogelijkheden om als burger voorstellen voor te leggen aan de gemeenteraad. Eén daarvan is de procedure van “voorstellen van burgers”. Mits het inzamelen van de nodige handtekeningen kan een burger een agendapunt aan de gemeenteraad toevoegen. Het agendapunt mag door de burger, tijdens de gemeenteraad, toegelicht worden.

Het verzoek om een agendapunt toe te voegen moet ondersteund worden door:

  • 2% van de inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
  • 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15.000 en minder dan 30.000 inwoners;
  • 1% van de inwoners ouder dan 16 in gemeenten met minsten 30.000 inwoners