Nachtwinkel - vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning

Voor het openen van een nachtwinkel of een phoneshop moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Voorwaarden

Nachtwinkels moeten gesloten zijn tussen 02.00 uur en 18.00 uur.

Laden en lossen aan nachtwinkels en aan private bureaus voor telecommunicatie is verboden tussen 00.00 uur en 08.00 uur en ook tussen 22.00 uur en 24.00 uur.

Het is verboden om, tussen 21.00 uur en 24.00 uur en tussen 00.00 uur en 08.00 uur, in de omgeving van nachtwinkels enige vorm van geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de in de omgeving wonende inwoners kan worden gestoord of verstoord.

Het is verboden om alcoholische dranken te verbruiken in nachtwinkels.

Het is verboden om alcoholische dranken te verkopen in nachtwinkels tussen 00.00 uur en 02.00 uur.

Het is verboden om, tussen 21.00 uur en 24.00 uur en tussen 00.00 uur en 08.00 uur, in de omgeving van nachtwinkels motoren draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.

Het is verboden om, tussen 21.00 uur en 24.00 uur en tussen 00.00 uur en 08.00 uur, de muziekinstallatie te laten spelen met een buiten het voertuig hoorbaar volume.

Er dient steeds een afvalbak te worden geplaatst aan de ingang van de nachtwinkel.

De burgemeester kan de verkoop van alcoholische dranken door nachtwinkels verbieden tijdens evenementen.

Procedure

Vestigingsvergunning

De vestiging van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vestigingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een daartoe voorzien aanvraagformulier.

Het college van burgemeester en schepenen kan een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel weigeren op grond van de ruimtelijke ligging van de aangevraagde handelszaak.

Er wordt geen vestigingsvergunning verleend voor een nachtwinkel indien de vestigingseenheid zich bevindt in een gebied of een zone met een duidelijk woonkarakter of indien binnen een straal van 300 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is.

Het college van burgemeester en schepenen kan een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel weigeren op grond van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de rust.

Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, de veiligheid en de rust door de aangevraagde handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Een vestigingsvergunning is twee maanden geldig vanaf de ondertekening door de burgemeester en de algemeen directeur.

Uitbatingsvergunning

Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een daartoe voorzien aanvraagformulier, plus een recent (maximum 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister – model 3.

Voor nachtwinkels die worden opgericht na de inwerkingtreding van de gemeentelijke politieverordening (1 december 2015), moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag van een uitbatingsvergunning. De uitbatingsvergunning wordt aangevraagd ten laatste twee maanden na de ondertekening van de vestigingsvergunning. Gebeurt de aanvraag toch later, dan moet de uitbater een nieuwe vestigingsvergunning aanvragen.

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een volledig en grondig voorafgaand onderzoek dat de volgende onderdelen (onderzoeken) bevat:

 1. brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek, uitgevoerd door de brandweer, of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt of zal worden uitgeoefend, voldoet aan alle minimumnormen inzake brandpreventie.
 2. financieel onderzoek: een onderzoek, uitgevoerd door de financiële dienst van het gemeentebestuur naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en op de uitbater.
 3. stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek, uitgevoerd door de dienst stedenbouw, naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over alle benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 4. moraliteitsonderzoek: een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het uitbaten van een drankgelegenheid overeenkomstig de regeling van het koninklijk besluit van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot uitvoering van dit koninklijk besluit en van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het gemeentebestuur van de plaats van de drankgelegenheid.
 5. onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten: een onderzoek met betrekking tot de naleving van de wettelijk verplichte vereisten inzake hygiëne, overeenkomstig de regeling van het koninklijk besluit van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van dit koninklijk besluit, uitgevoerd door het gemeentebestuur van de plaats van de drankgelegenheid.
 6. onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum twee jaar. Uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. De uitbater die nalaat binnen voormelde termijn een hernieuwing van zijn uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. Hij moet dan een nieuwe uitbatingsvergunning aanvragen (alleen mogelijk na het voorleggen van een vestigingsvergunning die minder dan twee maanden is ondertekend). De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning binnen voormelde termijn geldt als voorlopige uitbatingsvergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van zes maanden feitelijk onderbroken is.

De burgemeester kan autonoom beslissen om in de uitbatingsvergunning bijkomend bijzondere voorwaarden op te leggen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, bvb. de ligging van de inrichting. Eveneens kan de burgemeester autonoom beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd. Een uitdrukkelijke motivering is vereist.

De uitbatingsvergunning is geldig vanaf de datum van de ondertekening door de burgemeester.

De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van een nachtwinkel en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid en de gezondheid, onmiddellijk via een aangetekend schrijven te melden aan de burgemeester.

De uitbatingsvergunning moet steeds op een eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

Bedrag

Openingsbelasting voor nachtwinkels en/of phoneshops (indien van toepassing).

Regelgeving

Hoofdstuk 2.2. van het gemeentelijk politiereglement.

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Uitzonderingen

Er wordt geen vestigingsvergunning verleend voor een nachtwinkel indien de vestigingseenheid zich bevindt in een gebied of een zone met een duidelijk woonkarakter of indien binnen een straal van 300 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere nachtwinkel gevestigd is.

Het college van burgemeester en schepenen kan een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel weigeren op grond van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid en de rust.

De burgemeester weigert een uitbatingsvergunning af te leveren:

 1. wanneer de openbare orde, de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare reinheid en/of de openbare gezondheid gevaar lopen;
 2. wanneer de uitbater, binnen een periode van één jaar voor de aanvraag, een veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk tegen de drugswetgeving en/of een veroordeling heeft opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van om het even welke ambtenaar of overheidsdienst;
 3. indien één of meer voorafgaande onderzoeken negatief zijn geadviseerd.

Wat meebrengen

 • aanvraagformulier uitbatingsvergunning
 • een recent (maximum 1 maand oud) uittreksel uit het strafregister – model 3.

Deel deze pagina

woensdag 11 mei 2022