Uitstallen koopwaar en voorwerpen op openbaar domein - vergunning

Het plaatsen van tafels, banken, stoelen, koopwaren en andere voorwerpen op de openbare weg is verbo­den, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

 • Conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.

 • Eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen.

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Procedure

U dient uw aanvraag in via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met de volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wilt plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten.

U kunt uw aanvraag, gericht aan de gemeente ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs

 • per aangetekende brief met ontvangstbewijs

 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs).

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

 • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening?

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is?

 • Gemeentelijk terrasreglement??

 • Belastingreglement of retributiereglement (indien van toepassing)?

Wat meebrengen

Een duidelijk plan met aanduiding van het deel van de openbare weg dat u wenst te bezetten + een volledige omschrijving van de aard van de koopwaar en/of de voorwerpen die u openbare weg wenst te zetten.

Deel deze pagina

woensdag 11 mei 2022