Losse standplaats op de wekelijkse markt

De standplaatsen op de openbare markt worden voor minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen van dag tot dag toegewezen. De standplaatsen van de houders van een abonnement, die niet tijdig zijn ingenomen, kunnen toegewezen worden aan de marktkramers die zich op risico hebben aangeboden.

Voorwaarden

De standplaatsen op de openbare markten kunnen ingenomen worden door:

  1. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie de standplaats is toegewezen;
  2. de verantwoordelijke(n) van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever”;
  3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
  4. de echtgeno(o)t(e) en wettelijk samenwonende van de natuurlijk persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
  5. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd;
  6. de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B” die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1° tot en met 4°.

De personen bedoeld in 2° tot 6°, kunnen de standplaats innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de actie bedoeld in artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van 24 september 2006, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan een verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.

Procedure

De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting.

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. De marktleider kan kandidaten voor een losse standplaats mondeling meedelen dat hij/zij geweigerd wordt omwille van veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, artikel enz..

Bedrag

Het plaatsrecht bedraagt 1 euro per strekkende meter voor een losse standplaats.

Deel deze pagina

dinsdag 26 mei 2020