Aanvullende belasting op de personenbelasting

Bovenop de belasting op de personenbelasting, gevestigd door de federale overheid, wordt een gemeentelijke aanvullende belasting gevestigd. De vestiging en de inning gebeurt door toedoen van de FOD Financiën.

De vaststelling van het tarief van de gemeentelijke aanvullende belasting op de personenbelasting gebeurt door de gemeenteraad.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Procedure

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Bedrag

Het bedrag dat u betaalt als aanvullende belasting op de personenbelasting vindt u jaarlijks terug op uw aanslagbiljet in de personenbelasting dat u van de FOD Financiën ontvangt, meer bepaald onder de rubriek "Gemeentebelasting". 

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - Aanvullende belasting op de personenbelasting

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022