Retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer

Door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn er bijkomende taken opgelegd aan de diensten van het lokaal bestuur. Bovendien is het lokaal bestuur verplicht om elke analoge aanvraag ook digitaal in te geven en alle bijhorende plannen in te scannen, wat extra werk met zich meebrengt. Voor de optimale werking van de dienst omgeving worden de burgers aangemoedigd om een aanvraag digitaal in te dienen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de aanvragen naargelang van de moeilijkheidsgraad van het dossier en het daarbij horende te leveren werk door de administratie. De financiële last die uit dit alles voortvloeit wordt niet volledig ten laste gelegd van de gemeenschap, maar wordt mede gedragen door de belanghebbenden. De administratieve kost voor de aflevering van vastgoedinformatie en een conformiteitsattest wordt doorgerekend aan de aanvrager.

Procedure

  • De retributie voor behandelen van dossiers zoals voorzien in het decreet betreffende de omgevingsvergunning is verschuldigd door de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de aanvraag doet of de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de exploitatie uitbaat.
  • De retributie voor afleveren van adviezen door de brandweer in het kader van de aanvraag van vergunningsplichtige handelingen zal aangerekend worden per factuur bij de aanvraag en telkens wanneer dit verreist is tijdens een procedure.De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt.
  • De retributie voor afleveren van adviezen door het toegankelijkheidsbureau INTER in het kader van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid voor publiek toegankelijke gebouwen is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt.
  • De retributies moeten binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur via overschrijving betaald worden.

Bedrag

Indien digitaal ingediend

Indien niet digitaal ingediend

Aanvraag projectvergadering

100 euro

Melding met professionele begeleiding

50 euro

Melding zonder professionele begeleiding

50 euro

100 euro

Melding overdracht

25 euro

Aanvraag stedenbouwkundig attest

100 euro

Aanvraag planologisch attest

250 euro

Vereenvoudigde aanvraag met professionele begeleiding

50 euro

Vereenvoudigde aanvraag zonder professionele begeleiding

50 euro

100 euro

Aanvraag gewone procedure met professionele begeleiding

100 euro

Aanvraag gewone procedure zonder professionele begeleiding

100 euro

150 euro

Extra kost bij noodzakelijkheid individuele kennisgeving met beveiligde zending bij openbaar onderzoek klasse I – inrichtingen inzake het milieuaspect

8 euro / beveiligde zending

2 euro / gewone zending

Extra kost bij indiening aanvraag met MER, OVR of MOBER

250 euro

500 euro

Extra kost bij noodzakelijkheid informatievergadering

150 euro

Extra kost bij noodzakelijkheid publicatie in dag- of weekblad

500 euro

Extra kost bij niet ambtshalve wijziging van de aanvraag met nieuw openbaar onderzoek

50 euro

100 euro

Extra kost bij verkavelingsaanvraag of bouwaanvraag van meergezinswoning

100 euro / lot of woongelegenheid

Aanvraag bijstelling verkavelingsvergunning met professionele begeleiding

100 euro

Aanvraag bijstelling verkavelingsvergunning zonder professionele begeleiding

100 euro

150 euro

Ambtshalve bekendmaking van het verstrijken geldigheidsperiode

150 euro

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit van 19 december 2019 op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer
  • Gemeenteraadsbesluit van 22 december 2022 houdende retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer - Aanpassing retributie conformiteitsattest.

Deel deze pagina

woensdag 15 februari 2023