Retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer

Door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zijn er bijkomende taken opgelegd aan de gemeentelijke diensten.

Bovendien is het lokaal bestuur verplicht om elke analoge aanvraag ook digitaal in te geven en alle bijhorende plannen in te scannen, wat extra werk met zich meebrengt. Voor de optimale werking van de dienst omgeving worden de burgers aangemoedigd om een aanvraag digitaal in te dienen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de aanvragen naargelang van de moeilijkheidsgraad van het dossier en het daarbij horende te leveren werk door de administratie. De financiële last die uit dit alles voortvloeit wordt niet volledig ten laste gelegd van de gemeenschap, maar wordt mede gedragen door de belanghebbenden.

De administratieve kost voor de aflevering van vastgoedinformatie en een conformiteitsattest wordt doorgerekend aan de aanvrager.

Procedure

De retributie voor Behandelen van dossiers zoals voorzien in het decreet betreffende de omgevingsvergunning is verschuldigd door de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de aanvraag doet of de natuurlijke perso(o)n(en) of de rechtsperso(o)n(en) die de exploitatie uitbaat.

De retributie voor afleveren van adviezen door de brandweer in het kader van de aanvraag van vergunningsplichtige handelingen zal aangerekend worden per factuur bij de aanvraag en telkens wanneer dit verreist is tijdens een procedure.De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt.

De retributie voor afleveren van adviezen door het toegankelijkheidsbureau INTER in het kader van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid voor publiek toegankelijke gebouwen is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de vergunning aanvraagt.

De retributies moeten binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur via overschrijving betaald worden.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit houdende retributie op prestaties in het kader van ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, planning, milieu en adviesverlening brandweer

Deel deze pagina

donderdag 2 januari 2020