Parkeerverbod (tijdelijk) - aanvraag

Wilt u een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat u:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kunt u een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaatst u een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan hebt u ook een signalisatievergunning nodig.

Voorwaarden

Het is verplicht om materialen, constructies, of om het even welke andere voorwerpen, die op de openbare weg worden geplaatst te verlichten alsmede de uitgravingen in de openbare weg te verlichten tussen zons­ondergang en zonsopgang.

Het openbaar domein dient na de bezetting ongeschonden terug vrij gegeven te worden. Het openbaar domein wordt beschouwd als vooraf zijnde in goede staat, tenzij de aanvrager vóór de bezetting het tegenovergestelde bewijst.

Bij de beëindiging van de inname van het openbaar domein wordt het gemeentebestuur uitgenodigd om vast te stellen of het openbaar domein beschadigd is. Indien dat het geval is, wordt de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft, uitgenodigd om de gebreken te herstellen binnen een termijn van 14 dagen of binnen een onderling afgesproken termijn. Indien er na deze termijn van dit besluit nog steeds gebreken overblijven worden de herstellingen uitgevoerd door het gemeentebestuur op kosten van de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft. Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en komt overeen met de reëel gemaakte kosten van het herstel. Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik genomen heeft.

Procedure

De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend bij het gemeentebestuur indien de bezetting langer duurt dan zeven kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal zeven dagen duurt, volstaat een termijn van een week.

Een parkeerverbod tot en met zeven dagen wordt geplaatst door de gemeentelijke diensten. Voor een periode van meer dan zeven dagen dient de aanvrager zelf te voorzien in alle noodzakelijke signalisatie.

Bedrag

De retributie is als volgt vastgesteld :

1) Bezetten van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken en/of stapelen van materialen : 12,50 euro/dag voor oppervlakten tot 25 m² vanaf de achtste dag bezetting.

Per bijkomende m²: 0,50 euro/m² vanaf de achtste dag bezetting.

Iedere begonnen m² wordt geteld als een bijkomende m².

Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

2) Plaatsen van containers en silo’s op het openbaar domein: 25 euro per dag vanaf de achtste dag bezetting.

Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

3) Plaatsen van een werfkraan op het openbaar domein die in stabiele toestand wordt gebracht voor het uitvoeren van werken: 25 euro per dag vanaf de achtste dag bezetting.

Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag.

4) Indien de bezetting vermeld in 1), 2), en 3) vroeger beëindigd wordt dan toegestaan, kan de te veel betaalde retributie worden teruggevorderd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De bewijslast dat de bezetting vroeger beëindigd is, rust in handen van de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. Duurt de bezetting langer, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend en zal in ieder geval de retributie berekend worden op het effectief aantal dagen van bezetting.

5) Laattijdige aanvragen in de zin van artikel 2 van dit reglement: 50 euro bovenop de hierboven bepaalde belasting.

6) Indien er geen aanvraag wordt ingediend vóór de ingebruikname van het openbaar domein: 100 euro bovenop de hierboven bepaalde retributie.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit TD 01 - Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Hoofdstuk 5 van het gemeentelijk politiereglement

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van de retributie:

1) Het bouwen van woningen door erkende maatschappijen voor sociale woningbouw.

2) Het uitvoeren van werken aan gebouwen van openbare besturen

3) Aanvragen voor het afsluiten van een straat in het kader van socio-culturele evenementen

Deel deze pagina

donderdag 2 maart 2023