Belasting op de tweede verblijven

Houders van een tweede verblijf dienen mee bij te dragen tot de kosten van het lokaal bestuur. Hiertoe werd een belasting op de tweede verblijven ingericht.

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke woongelegenheid waarvan degene die er kan verblijven voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Als tweede verblijf worden niet beschouwd:

  • de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij ze ten minste zes maanden van het belastingjaar buiten kampeerterreinen opgesteld blijven om als woongelegenheid aangewend te worden;
  • de woongelegenheden die in hetzelfde belastingsjaar ingekohierd zijn volgens de gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen;
  • tweede verblijven die in de loop van het jaar waarop de belasting betrekking heeft verkocht worden, of waar in het jaar waarop de belasting betrekking heeft een inwoner wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het belastingjaar bij het gemeentebestuur aangifte doen van elk tweede verblijf dat zij in de gemeente bezitten door middel van het formulier dat via de website van de gemeente of de onthaalbalie van het gemeentehuis ter beschikking wordt gesteld.

De belasting kan ambtshalve gevestigd worden bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens waarover de belastingheffende overheid beschikt.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 600 euro per tweede verblijf.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 houdende belasting op de tweede verblijven

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022