Belasting en retributies op het ophalen van afval

Om de kosten van de afvalverwerking te dragen en de afvalberg te verkleinen en het sorteren van afval aan te moedigen wordt er een belasting op het ophalen van huisvuil gevestigd, en zijn er een aantal retributies vastgelegd:

  • Retributie voor het gebruik en ledigen van GFT-containers
  • Retributie op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Om tegemoet te komen aan de noden van sociaal zwakkeren, worden hierop sociale correcties toegepast die bestaan uit de aflevering van 2 gratis rollen vuilzakken.

Bedrag

De procedure en de bedragen worden weergegeven in bijgaand reglement.

Regelgeving

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

GGZ 05 - Belasting en retributies op het ophalen van afval.

Deel deze pagina

woensdag 20 december 2017