Belasting en retributies op het ophalen van afval

Om de kosten van de afvalverwerking te dragen en de afvalberg te verkleinen en het sorteren van afval aan te moedigen wordt er een belasting op het ophalen van huisvuil gevestigd, en zijn er een aantal retributies vastgelegd:

  • Retributie voor het gebruik en ledigen van GFT-containers
  • Retributie op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen.

Om tegemoet te komen aan de noden van sociaal zwakkeren, worden hierop sociale correcties toegepast die bestaan uit de aflevering van 2 gratis rollen vuilzakken.

Bedrag

De belasting op het ophalen van afval bedraagt 45 euro per jaar en per gezin.

Elk gezin in Buggenhout heeft recht op het gebruik van één gratis GFT-container. Er is de keuze tussen een container van 40 liter of een container van 120 liter. Het is mogelijk om bijkomende GFT-containers te huren (120 l) of te kopen (40 l). De huur van een 120 litercontainer bedraagt desgevallend op jaarbasis 22,40 euro. De aankoop van een 40 litercontainer bedraagt eenmalig 22,40 euro.

Het bedrag van de retributie op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wordt voor de haalmethode als volgt vastgesteld:

  1. Huisvuil/restafval: 1,75 euro per zak van 60 liter en 0,90 euro per zak van 30 liter;
  2. Grofvuil: 25,00 euro per aanbieding (op afroep);
  3. GFT-afval: 0,75 euro per aanbieding van een rolcontainer van 120 liter; 0,25 euro per aanbieding van een rolcontainer van 40 liter;
  4. PMD: 2,40 euro per rol van 20 zakken;
  5. Voor de volgende fracties worden voor de haalmethode geen retributie geheven: snoeihout, papier en karton, gemengde metalen.

Regelgeving

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

Gemeenteraadsbesluit - Belasting en retributies op het ophalen van afval.

Deel deze pagina

donderdag 2 januari 2020