Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Wanneer het openbaar domein ingenomen wordt door particulieren of bedrijven is het billijk om de gebruikers te onderwerpen aan een specifieke retributie. Ook voor de plaatsing van en onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied wordt het openbaar domein ingenomen.

Procedure

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend bij het lokaal bestuur indien de bezetting langer duurt dan 7 kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal 7 dagen duurt, volstaat een termijn van een week.

Bedrag

De retributie op het gebruik van het openbaar domein door particulieren en rechtspersonen

wordt als volgt vastgesteld :

  • Bezetten van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken en/of stapelen van materialen: 12,50 euro/dag voor oppervlakten tot 25 m² vanaf de 8stedag bezetting; Per bijkomende m²: 0,50 euro/m² vanaf de 8ste dag bezetting; Iedere begonnen m² wordt geteld als een bijkomende m²; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
  • Plaatsen van containers, silo’s en ander bouwmateriaal op het openbaar domein: 25 euro per dag vanaf de 8stedag bezetting; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
  • Plaatsen van een werfkraan op het openbaar domein dewelke in stabiele toestand wordt gebracht voor het uitvoeren van werken: 25 euro per dag vanaf de 8stedag bezetting; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
  • Het afsluiten van een rijrichting: 25 euro per rijrichting en per dag vanaf de 1ste Het afsluiten van rijbanen voor alle verkeer (ook banen welke uitsluitend gebruikt worden door fietsers en voetgangers) smaller dan 3m: 25 euro per dag vanaf de 1stedag; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag. Indien deze retributie verschuldigd is, zijn de retributies hierboven vermeld in 1), 2) en 3) niet verschuldigd;
  • Indien de bezetting vermeld in 1), 2), 3) en 4) vroeger beëindigd wordt dan toegestaan, kan de te veel betaalde retributie worden teruggevorderd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De bewijslast dat de bezetting vroeger beëindigd is, rust in handen van de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. Duurt de bezetting langer, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend en zal in ieder geval de retributie berekend worden op het effectief aantal dagen van bezetting;
  • Laattijdige aanvragen in de zin van artikel 2 van dit reglement: 50 euro bovenop de hierboven bepaalde belasting;
  • Indien er geen aanvraag wordt ingediend vóór de ingebruikname van het openbaar domein: 100 euro bovenop de hierboven bepaalde retributie.

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast. Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Regelgeving

  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - TD 01 - Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022