Retributie op inname van gemeentelijk openbaar domein

Wanneer het openbaar domein ingenomen wordt door particulieren of bedrijven is het billijk om de gebruikers te onderwerpen aan een specifieke retributie. Ook voor de plaatsing van en onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied wordt het openbaar domein ingenomen.

Procedure

De retributie is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de bezetting van de openbare weg te worden ingediend bij het lokaal bestuur indien de bezetting langer duurt dan 7 kalenderdagen. Indien de bezetting maximaal 7 dagen duurt, volstaat een termijn van een week.

Bedrag

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

 1. Bezetten van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken en/of stapelen van materialen: 12,50 euro/dag voor oppervlakten tot 25 m² vanaf de 8ste dag bezetting; Per bijkomende m²: 0,50 euro/m² vanaf de 8ste dag bezetting; Iedere begonnen m² wordt geteld als een bijkomende m²;Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
 2. Plaatsen van containers, silo’s en ander bouwmateriaal op het openbaar domein: 25 euro per dag vanaf de 8ste dag bezetting; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
 3. Plaatsen van een werfkraan op het openbaar domein dewelke in stabiele toestand wordt gebracht voor het uitvoeren van werken: 25 euro per dag vanaf de 8ste dag bezetting; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag;
 4. Het afsluiten van een rijrichting: 25 euro per rijrichting en per dag vanaf de 1ste dag. Het afsluiten van rijbanen voor alle verkeer (ook banen welke uitsluitend gebruikt worden door fietsers en voetgangers) smaller dan 3m of enkel geschikt voor een wagen: 25 euro per dag vanaf de 1ste dag; Iedere begonnen dag wordt geteld voor een hele dag. Indien deze retributie verschuldigd is, zijn de retributies hierboven vermeld in 1), 2) en 3) niet verschuldigd;
 5. Indien de bezetting vermeld in 1), 2), 3) en 4) vroeger beëindigd wordt dan toegestaan, kan de te veel betaalde retributie worden teruggevorderd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De bewijslast dat de bezetting vroeger beëindigd is, rust in handen van de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. Duurt de bezetting langer, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend en zal in ieder geval de retributie berekend worden op het effectief aantal dagen van bezetting;
 6. Laattijdige aanvragen in de zin van artikel 3 van dit reglement: 50 euro bovenop de hierboven bepaalde belasting;
 7. Indien er geen aanvraag wordt ingediend vóór de ingebruikname van het openbaar domein: 350 euro bovenop de hierboven bepaalde retributie;
 8. Niet respecteren van de opgelegde voorwaarden van de vergunning: 250 euro bovenop de bepaalde retributie volgens onderstaande voorbeelden, niet limitatief; - Geen bewonersbrieven gepost; - Omleiding niet gerespecteerd; - Zichtbaarheid van de inname openbaar domein (container of voertuig mobiele werf niet verlicht, geen reflecterende oppervlakken op container of voertuig mobiele werf.
 9. Retributie per element indien de opgelegde signalisatie onvolledig is (bv. F41 “voetgangers oversteken” niet geplaatst, 25,00 euro retributie).
 10. Niet respecteren van de termijn van de vergunning: 350 euro bovenop de bepaalde retributie indien geen uitstel gevraagd werd.

Regelgeving

 • Gemeenteraadsbesluit 22 december 2022.

Deel deze pagina

vrijdag 24 februari 2023