Retributie bijdrage ouders voor het IBO

Het lokaal bestuur biedt buitenschoolse kinderopvang aan. Er wordt een bijdrage gevraagd, niet alleen voor de opvang zelf, maar ook voor de versnaperingen die aan de kinderen worden aangeboden. Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief toegekend worden. De ouders/voogd krijgen jaarlijks een fiscaal attest.

Procedure

Maandelijks ligt een dubbel van het prestatieformulier ter beschikking van de ouders.

De afrekening gebeurt maandelijks via domiciliëring, of via een overschrijving. Binnen de 30 kalenderdagen dienen de betalingen te gebeuren op rekening van het lokaal bestuur, met vermelding van het refertenummer en de periode.

Bij aanmaning zullen administratieve kosten van 10 euro worden aangerekend. Bij gebreke aan betaling in der minne zal de retributie worden ingevorderd volgens de modaliteiten voorzien in artikel 177, 2° van het decreet over het lokaal bestuur. In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Niet betalen van een rekening kan leiden tot het stopzetten van de opvang.

Bedrag

Tienuurtje, vieruurtje en een drankje tijdens het middageten worden apart aangerekend aan 0,40 euro/stuk. De ouderbijdrage dekt voor het overige het geheel van de verblijfkosten.

Opvangtarieven:

Gewone schooldagen: 1,10 euro per begonnen half uur.

Woensdagnamiddag: 1,10 euro per begonnen half uur, met een maximum van 7 euro.

Schoolvrije en vakantiedagen:

  • minder dan 3 uren: 4,59 euro
  • tussen 3 uren en minder dan 6 uren: 6,90 euro
  • vanaf 6 uren: 11 euro.

Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage.

Regelgeving

  • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang.
  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - Retributie bijdrage ouders voor het IBO.

Deel deze pagina

donderdag 2 maart 2023