Gemeentebelasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Het lokaal bestuur houdt zich bezig met het opsporen en registreren van verwaarloosde woningen. De registratie gebeurt via een verwaarlozingsregister. 

In het verwaarlozingsregister worden de volgende gegevens opgenomen:

 1. het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw,
 2. de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw,
 3. de identiteit en het adres van alle houders van het zakelijk recht,
 4. het nummer en de datum van het opnameattest,
 5. de gebreken en tekenen van verval die aanleiding geven tot de opname,
 6. de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan,
 7. de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw zich situeert.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen stelt de personeelsleden aan voor de opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen. De onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden worden omschreven in het artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 

Om vast te stellen of een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, verwaarloosd is, wordt uitgegaan van één of meerdere ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoond aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten, vast te stellen door een personeelslid van gemeente of een medewerker van het IGS Wonen, Woonpunt DDS, daartoe aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Als ernstige zichtbare en storende gebreken en tekenen van verval worden beschouwd de gebreken die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en): 

 • de water- of winddichtheid is aangetast en/of
 • de stabiliteit is aangetast en/of
 • onderdelen die losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of
 • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Een verwaarloosde woning of gebouw wordt opgenomen in het verwaarlozingsregister aan de hand van een genummerd opnameattest waaraan minstens één foto wordt toegevoegd. Het opnameattest bevat een beschrijvend verslag met een opsomming van alle gebreken die aanleiding geven tot de opname in het verwaarlozingsregister. De datum van de vaststelling is de datum van het opnameattest en geldt eveneens als opnamedatum in het verwaarlozingsregister. Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen kan eveneens opgenomen worden in het gemeentelijk verwaarlozingsregister, en omgekeerd. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijke leegstandsregister, kan eveneens opgenomen worden in het gemeentelijk verwaarlozingsregister, en omgekeerd.

Kennisgeving en registratie

Alle houders van het zakelijk recht, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister.

De kennisgeving bevat: 

 • het opnameattest met het beschrijvend verslag,
 • informatie over de gevolgen van de opname in het verwaarlozingsregister,
 • informatie over de beroepsprocedure tegen de opname in het verwaarlozingsregister, 
 • informatie over het schrappingsverzoek uit het verwaarlozingsregister.

De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de houder van het zakelijk recht. Is de woonplaats van een houder van het zakelijk recht niet bekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een houder van het zakelijk recht niet bekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan het adres van de woning of het gebouw waarop het opnameattest betrekking heeft.

Bedrag

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op :

 • 1.500 euro voor een verwaarloosde woning;
 • 2.000 euro voor een verwaarloosd gebouw.

Het bedrag van de belasting voor de volgende jaren is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: Het bedrag van de belasting van het eerste jaar vermenigvuldigd met X, waarbij X gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw en/of de woning zonder onderbreking opgenomen is in het gemeentelijk register, ongeacht of er vrijstelling van belasting is verleend. X mag niet meer bedragen dan 5.

Regelgeving

 • Gemeenteraad van 22 december 2022.

Deel deze pagina

woensdag 15 februari 2023