Toegankelijkheidspremie

Met de toegankelijkheidspremie worden uitbaters van een handelszaak in het kernwinkelgebied in Buggenhout-Centrum, Opdorp en Opstal gestimuleerd om hun handelszaak toegankelijk te maken. Toegankelijkheid is niet alleen van belang voor mensen met een beperkte mobiliteit maar iedere klant heeft baat bij veilige en toegankelijke handelszaken en horeca.

De premie zal berekend worden op basis van de uitgevoerde werken met een maximum van 2.000 euro en bij extra uitbreiding eventueel 2.200 euro. Aanvragen worden behandeld in de volgorde van de datum van ontvangst. 5 premies kunnen op jaarbasis worden toegekend. U kan het aanvraagformulier onderaan deze pagina downloaden. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • een handelszaak gevestigd in het kernwinkelgebied Buggenhout-Centrum, Buggenhout-Opdorp en Buggenhout-Opstal;
 • een handelszaak ingeschreven in de KBO met als hoofddoel de rechtstreekse verkoop van goederen en diensten aan eindverbruikers, vrij toegankelijk;
 • het pand en de functies alsook de geplande werken zijn in overeenstemming met de voor dat pand of werken geldende omgevingsvergunningen;
 • de aanvragers mogen niet eerder een gemeentelijke toegankelijkheidspremie voor de handelszaak op hetzelfde adres hebben ontvangen;
 • de aanvrager verbindt zich ertoe de commerciële activiteit gedurende een ononderbroken periode van minimaal twee jaar, na het ontvangen van de toegankelijkheidspremie, uit te oefenen in hetzelfde pand alsook de uitgevoerde werken in stand te houden;
 • de handelszaak heeft geen openstaande, vervallen schuld bij het lokaal bestuur. Mocht in de periode tussen de aanvraag en de uitbetaling een schuld ontstaan, wordt de premie niet uitgekeerd tot de openstaande, vervallen schuld bij het lokaal bestuur volledig is voldaan. Het recht op de uitbetaling van de premie vervalt indien de aflossing van de schuld niet plaatsvindt binnen de 60 dagen na het vervallen van de desbetreffende schuld.”.

De toegankelijkheidspremie kan niet worden aangevraagd voor:

 • nieuwbouwprojecten;
 • panden waarvoor deze premie al werd aangevraagd en bekomen en die worden samengevoegd met een ander pand.

De aanvraag is enkel ontvankelijk indien ze ingediend wordt vóór de aanvang van de werken.

Procedure

1. Wie een toegankelijkheidspremie wenst te bekomen, dient voor de aanvang van de werken bij de dienst ondernemingen een aanvraag in omvattende:

 • het volledig ingevulde en officiële aanvraagformulier zoals dat kan worden bekomen bij de dienst ondernemingen of via de website;
 • een kopij van de inschrijving in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen;
 • een schriftelijk akkoord van de eigenaar indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand;
 • foto’s van het handelspand met duidelijk de situatie voor aanvang van de werken teneinde de situatie voor en na de werken te kunnen evalueren;
 • plannen van de werken waarvoor de premie wordt aangevraagd;
 • een beschrijvende nota van de werken waarvoor de premie wordt aangevraagd.

2. Indien een aanvraag als ontvankelijk wordt beoordeeld, wordt er door de dienst ondernemingen, uiterlijk 30 dagen na ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag, een plaatsbezoek aan het desbetreffende handelspand uitgevoerd ter verificatie van de, in de aanvraag, verstrekte gegevens.

3. Uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de werken zal de aanvrager de dienst ondernemingen uitnodigen voor een tweede plaatsbezoek om na te gaan of de uitgevoerde werken overeenstemmen met de - in de aanvraag - meegedeelde werken om de toegankelijkheidspremie te kunnen bekomen. Deze uitnodiging bevat tevens volgende documenten:

 • een tabel met een overzicht van alle facturen waarin staat vermeld: aannemer of leverancier, factuurbedrag inclusief BTW, factuurbedrag exclusief BTW, factuurnummer en omschrijving van de werken waarop de factuur betrekking heeft.
 • een kopij van de facturen op naam van de uitbater of eigenaar
 • een betalingsbewijs voor de bijgevoegde facturen
 • foto’s van de uitgevoerde werken
 • keuringsbewijzen, indien van toepassing.

4. Indien het dossier in aanmerking komt voor een eventuele premie wordt er een principieel schriftelijk akkoord afgeleverd door de dienst ondernemingen binnen de twee maanden na het plaatsbezoek. Dat houdt echter niet in dat van rechtswege een uitbetaling zal geschieden na uitvoering van de werken.

5. Het college van burgemeester en schepenen neemt een besluit waarna al dan niet overgegaan wordt tot uitbetaling van de premie.

Regelgeving

 • gemeenteraad 26 oktober 2023. 

Deel deze pagina

woensdag 8 november 2023