Verwarmingstoelage

Personen in een financieel moeilijke situatie kunnen onder bepaalde voorwaarden elk jaar een verwarmingstoelage of stookoliepremie aanvragen. U kan een tegemoetkoming krijgen voor huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum (type C) aan de pomp, bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen). Er is geen tussenkomst voor elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaan- of butaangas in gasflessen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze tussenkomst wanneer u behoort tot 1 van deze categorieën: 

 • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Ook moet het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk zijn aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste*. Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat lager is dan 3.490 euro zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen.
  Er moet geen inkomensonderzoek gevoerd worden:
  • wanneer het huishouden geniet van het OMNIO-statuut.
  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut.
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut.
 • Categorie 2: personen met een begrensd inkomen
  Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 23.851,17 euro verhoogd met 4.413,54 euro per persoon ten laste. Hierbij wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. 

 • Categorie 3: personen met schuldoverlast
  Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.490 euro.

Procedure

Maak een afspraak bij de sociale dienst. 

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart.
 • Kopie van de leveringsfactuur of -bon van de brandstof. 

Meer info

Alle informatie is terug te vinden op www.verwarmingsfonds.be.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023