Elektronische vreemdelingenkaart

De procedure tot het bekomen van een elektronische vreemdelingenkaart (machtiging tot verblijf) is verschillend naargelang de nationaliteit, het doel van verblijf en de reden van verblijf.

Niet Belgische onderdanen dienen naast hun vreemdelingenkaart steeds een geldig identiteitsbewijs van het land van herkomst bij te hebben (identiteitsbewijs of paspoort).

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Voorwaarden

Een vreemdelingenkaart kan pas aangevraagd worden :

 1. nadat u een procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf hebt doorlopen met een positieve beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken, kortweg DVZ (bent u jonger dan 12 jaar en u hebt verblijfsrecht verworven nadat u de procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf hebt doorlopen, kunt u een bewijs identiteit -12 jaar vreemde onderdaan aanvragen).
 2. u reeds in het bezit bent van een geldige elektronische vreemdelingenkaart en die vervalt binnen 3 maanden.
 3. u gemachtigd bent tot een verblijf en u wordt 12 jaar.

Procedure

Om een vreemdelingenkaart aan te vragen, dient u een afspraak te maken bij de dienst vreemdelingenzaken:

 • U neemt telefonisch contact op met de dienst vreemdelingenzaken via 052 33 95 11.
 • U kan uw afspraak online maken via deze link.

U heeft een pasfoto nodig die maximaal 6 maanden oud is en voldoet aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Bedrag

Voor een eerste elektronisch verblijfsdocument met biometrische kenmerken en elk volgend verblijfsdocument met biometrische kenmerken voor vreemdelingen 20 euro
Spoedprocedure met levering in Het Gemeentehuis 130 euro

Wat meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart.
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode.

Wat te doen bij verlies of diefstal van uw kaart?

Bij verlies of diefstal van uw elektronische vreemdelingenkaart, meldt u dit onmiddellijk persoonlijk bij de politie. Zij maakt voor u een document 'bijlage 12' op, als bewijs dat u uw kaart verloren bent of dat ze gestolen is. Zij zorgt er ook voor dat uw kaart geblokkeerd wordt. Uw kaart wordt geannuleerd en dus onbruikbaar gemaakt.

U maakt een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken om een nieuwe vreemdelingenkaart (= duplicaat) aan te vragen. 

Deel deze pagina

dinsdag 26 maart 2024