Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen

De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. Eén van de maatregelen tegen de leegstaande woningen en gebouwen bestaat uit de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister dat ook daadwerkelijk leidt tot een belasting.

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Bedrag

Tarief van de belasting:

  • 1300 euro voor een volledig gebouw of woning;
  • 400 euro voor elk overig gebouw of woning.

De belasting wordt per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning op de inventaris staat vermeerderd met:

  • 500 euro voor een volledig gebouw of woning;
  • 150 euro voor elk overig gebouw of woning.

Regelgeving

  • Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen.
  • Gemeenteraadsbesluit 19 december 2019 - houdende gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen.

Deel deze pagina

woensdag 9 november 2022